ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftlemede akut normovolemik hemodilüsyonun fibrinojen düzeyine etkisi
Başar Erdivanlı1, Ahmet Şen1, Tolga Koyuncu1, Şaban Ergene2, Abdullah Özdemir1, Ersagun Tuğcugil1
1Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery,Medical Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13205
Amaç: Bu çalışmada, akut normovolemik hemodilüsyonun, fibrinojen düzeylerindeki düşüşe etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında elektif koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 101 erişkin hastanın (68 erkek, 33 kadın; ort. yaş 61±8 yıl; dağılım 46-84 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Akut normovolemik hemodilüsyon uygulanan hastalar (ANH grubu, n=49) ile uygulanmayan hastalar (kontrol grubu, n=52), mortalite ve ameliyat sonrası kanama belirteçlerine göre eşleştirilerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Fibrinojen düzeyinde ortalama düşüş ANH grubunda (27.4±13.8%), kontrol grubuna kıyasla (43.7±9.5%) anlamlı düzeyde düşüktü (%95 GA: -21.4 ve -11.3, p<0.0001). Trombosit sayısında ortalama düşüş ANH grubunda (33.1±10.1), kontrol grubu ile (35.6±8.9) benzerdi (p=0.21). Cerrahi sonunda ANH grubunda 10 hastaya (%20.4) tam kan yeniden transfüze edilmedi ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere saklandı. Yoğun bakım ünitesinde yatış sırasında, ANH grubunda sadece sekiz hastaya (%16.3) allojenik kırmızı kan hücre verilirken, kontrol grubunda 41 hastaya (%78.8) verildi (p<0.0001). ANH grubunda yalnızca 14 hastaya (%28.6) allojenik taze donmuş plazma verilirken, kontrol grubunda tüm hastalara verildi (p<0.0001). İki grupta da mortalite izlenmedi.

Sonuç: Akut normovolemik hemodilüsyon, yeterli ameliyat öncesi fibrinojen düzeyine sahip hastalarda, plazma fibrinojen düzeylerini koruyabilir ve allojenik kan ürünü transfüzyonuna olan ihtiyacı azaltabilir.

Keywords : Akut normovolemik hemodilüsyon; kan transfüzyonu; koroner arter baypas; fibrinojen
Viewed : 6729
Downloaded : 1394