ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral ve aort kapak cerrahisi ile ilişkili akut böbrek hasarı: Etkileyen faktörler ve bir yıllık sonuçları
Şahin İşcan1, İsmail Yürekli1, İhsan Peker1, Banu Lafçı1, Levent Yılık1, Mehmet Balkanay1, Nagehan Karahan2, Ali Gürbüz1
1Departments of Cardiovascular Surgery, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13185
Amaç: Bu çalışmada izole kalp kapak cerrahisi sonrası akut böbrek hasarının prevalansı araştırıldı ve risk faktörleri ve bir yıllık takip sonuçları belirlendi.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Aralık 2014 tarihleri arasında aort ve mitral kapak cerrahisi yapılan toplam 220 hasta (106 erkek, 114 kadın; ort. yaş 50.6±14.7 yıl; dağılım 14-79 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların başlangıç özellikleri, eşlik eden hastalıkları, cerrahi parametreleri ve cerrahi sonrası sonuçları kaydedildi. Hastalar Akut Böbrek Hasarı Ağı Kriterleri kullanılarak cerrahi öncesi ve sonrası kreatinin değerleri ile değerlendirildiği üzere, akut böbrek hasarı olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Tüm hastaların 57’sinde akut böbrek hasarı gelişti. Bu hastaların 12’sinde hemodiyaliz ihtiyacı oldu (evre 1, n=40; evre 2, n=12; evre 3, n=5). Akut böbrek hasarı gelişen hastalar, daha yüksek diabetes mellitus oranı ile daha yaşlı olma eğilimindeydi. Bu hastalarda cerrahi sonrası sepsis, kanama revizyonu, atriyal fibrilasyon ve intraaortik balon pompası ihtiyacı oranları daha yüksek ve yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süresi daha uzundu. Akut böbrek hasarı gelişmeyen hastalara kıyasla, gelişen hastalarda, daha fazla eritrosit transfüzyonu gerekli oldu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, Akut Böbrek Hasarı Ağı kriterlerine göre cerrahi sonrası hafif düzeyde kreatinin değişiklikleri ile tanılanan akut böbrek hasarının prognoz açısından önemli bir komplikasyon olduğunu göstermektedir. Yaş, diabetes mellitus ve kan transfüzyonu cerrahi sonrası akut böbrek hasarının başlıca risk faktörleridir. Kalp cerrahisi ile ilişkili akut böbrek hasarının erken ve geç dönem sonuçlarının önlenmesi için hastalar cerrahi öncesinde dikkatlice değerlendirilmelidir.

Keywords : Akut böbrek hasarı; kalp kapak cerrahisi; cerrahi sonrası morbidite
Viewed : 6864
Downloaded : 1440