ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Posterior serebral dolaşımın yeniden değerlendirilmesi: Vertebral arter cerrahisi
Bülent Mert1, Adil Polat1, Berk Özkaynak1, Serhat Bahadır Genç1, Fatma Tuğba İlal Mert2, Yücel Cihan2, Kayalar Nihan1, Erentuğ Vedat1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13123
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde vertebral arter darlığı nedeniyle ameliyata alınan hastaların ameliyat ve orta dönem takip sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Eylül 2012 - Nisan 2015 tarihleri arasında vertebral arter darlığı nedeniyle ameliyat edilen toplam 13 hastanın (8 erkek, 5 kadın; ort. yaş 62.3±5.0 yıl; dağılım 54-70 yıl) verileri hastane kayıtları kullanılarak geriye dönük incelendi. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıklar, sigara kullanımı ve ejeksiyon fraksiyon değerleri, uygulanan işlemler, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süreleri ve mortalite oranları kaydedildi.

Bulgular: Hiçbir hastada mortalite gözlenmedi. Altı hastada (%46.2) minör morbidite görüldü. İki hastada ses kısıklığı ve birer hastada lenfatik akıntı, aynı taraf dudak asimetrisi, aynı taraf kol ağrısı ve kanama revizyonu gelişti. Ortalama yoğun bakım ve hastanede kalış süresi, sırasıyla 1.2±0.6 (1-3) ve 3.7±1.3 (3-7) gün idi. Takip süresi ortalama 14.7±8.8 (1.7-30.2) ay (toplam 15.9 hasta/yıl) idi. Takip süresince hiçbir hastada serebrovasküler olay izlenmedi. İki hastada (%14.4) kısa süreli semptomlar görüldü (baş dönmesi ve aynı taraf kolda yanma hissi). Bir hastada (%7.7) restenoz görüldü. Restenozsuz sağkalım süresi ortalama 11.3±10.3 (0.4-30.2) ay (toplam 11.3 hasta/yıl) idi. Bir yıllık ortalama vertebral arter açıklık oranı %83.3±15.2 idi.

Sonuç: Vertebral arter cerrahisi uzun zamandır ihmal edilen bir alanda başarılı sonuçlar veren bir cerrahi yöntemdir. Yüksek açıklık ve sağkalım oranları ile cerrahi tedavi vertebral arter darlığı olan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Posterior serebral dolaşım; cerrahi; vertebral arter
Viewed : 7750
Downloaded : 2561