ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
Aliye Okgün Alcan1, Fatma Demir Korkmaz1, Hatice Çakmakçı2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13336
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışları değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde elektif koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan ve iletişim sorunu olmayan toplam 208 hasta (170 erkek, 38 kadın; ort. yaş 57.1±8.5 yıl; dağılım 32-78 yıl) dahil edildi. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ameliyattan önce ve altı hafta sonra Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ameliyattan altı hafta sonraki ortalama Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış skorları, ameliyat öncesi skorlara kıyasla, anlamlı derecede artmış idi. Ölçeğin alt boyutlarından kendini gerçekleştirme ve kişiler arası destek skorlarında da anlamlı bir artış izlendi. Ameliyattan altı hafta sonra sağlık sorumluluğu, egzersiz ve stres yönetimi alt boyut skorları, ameliyat öncesine kıyasla, anlamlı olarak azaldı.

Sonuç: Koroner arter baypas greft cerrahisi, hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilemektedir. Ameliyattan altı hafta sonra hastaların kendini gerçekleştirme yetilerinde ve yakın çevresi ile olan iletişimde artış olduğu; kendi sağlık sorumluluğu, egzersiz düzeyi, öğünlerin düzenlenmesi ve stres ile baş etme durumunda azalma olduğu söylenebilir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; sağlıklı yaşam biçimi davranışları; perioperatif dönem
Viewed : 7356
Downloaded : 1886