ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer variköz ven patogenezinde prolidazın rolü nedir?
Aydemir Koçarslan1, Sezen Koçarslan2
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Departments of Medical Pathology, Medical Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13677
Amaç: Bu çalışmada variköz ven gelişiminden sorumlu olduğu düşünülen prolidazın venlerdeki boyanması araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya Klinik-Etyolojik-Anatomik- Patofizyolojik sınıflamasına göre C2-C4 variköz ven ameliyatı uygulanan 20 hastanın (10 erkek, 10 kadın, ort yaş 51.6±6.3 yıl; dağılım 32-62 yıl) primer variköz ven örneği ile 30 sağlıklı kontrolden (20 erkek, 10 kadın; ort. yaş 55.5±6.8 yıl; dağılım 38-70 yıl) koroner baypas için çıkarılan damar patolojisi örnekleri alındı. İmmünohistokimyasal boyama prolidaz antikor kullanılarak yapıldı. Her iki grubun immünohistokimyasal boyanması incelendi ve birbiri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grup arasında demografik veriler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Variköz örneklerin immünohistokimyasal analizinde prolidaz immün boyanması dört olguda (%20) negatif, 16 olguda (%80) pozitif idi. Sağlıklı venöz doku örneklerinde prolidaz immün boyanması 26 olguda (%86.7) negatif, dört olguda (%13.3) pozitif idi. Koroner baypas için çıkarılan sağlıklı venlerle variköz venlerin prolidaz immün boyanması açısından istatistiksel olarak karşılaştırılması anlamlı farklılık gösterdi (p<0.001).

Sonuç: Sağlıklı venlerle variköz venler karşılaştırıldığında, prolidaz enzimi variköz venlerde daha kuvvetli boyandı. Prolidaz enzimi variköz ven patogenezinde önemli rol oynuyor olabilir.

Keywords : İmmünohistokimya; prolidaz; varis; ven
Viewed : 5850
Downloaded : 1352