ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakotomi sonrası ağrı yönetiminde ON-Q elastomerik pompa sistemi ile torasik epidural analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması
Gönül Sağıroğlu1, Ayşe Baysal2, Burhan Meydan3, Osman Gazi Kiraz2, Ahmet Erdal Taşçı2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Süreyyapaşa Chest Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12446
Amaç: Bu çalışmada torakotomi sonrası ağrı yönetiminde ON-Q elastomerik pompa veya torasik epidural analjezi yoluyla devamlı lokal anestetik infüzyonunun sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif ve randomize çalışmaya 97 hasta (86 erkek, 11 kadın; ort. yaş 56.37 yıl; dağılım 34-86 yıl) dahil edildi. Hastalar 24 saat boyunca ON-Q elastomerik pompa sistemi (grup 1, n=50) veya torasik epidural analjezi (grup 2, n=47) uygulanmak üzere iki gruba randomize edildi. Her iki grupta devamlı %0.125 bupivakain infüzyonu kateterden 0.1 mL/kg/saat oranında uygulandı. Tüm hastalara hasta kontrollü analjezi yöntemi ile intravenöz morfin verildi. Ameliyat sonrası ağrı görsel analog ölçeği ile istirahat ve öksürük sırasında başlangıçta ve ameliyat sonrası birinci, altıncı, 12. ve 24. saatte değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’in birinci, altıncı, 12. ve 24. saatlerdeki görsel analog ölçeği istirahat ve öksürük puanları grup 2’den anlamlı olarak yüksek olmasına rağmen, başlangıç değerleri grup 2 ile benzerdi. Grup 2’nin toplam lokal anestezik tüketimi grup 1’den daha yüksek idi. Grup 1’deki hiçbir hastada hipotansiyon gözlemlenmemesine karşın, grup 2’de yedi hastada (%14.9) belirgin hipotansiyon gözlendi. Bulantı ve kusma sıklığı grup 1’de %4 (n=2), grup 2’de %17 (n=8) idi.

Sonuç: Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde torasik epidural analjezi ON-Q elastomerik pompa sistemine göre daha iyi analjezi sağlar. Yine de daha az hipotansiyon sıklığı ve daha kolay teknik uygulaması olan ON-Q elastomerik pompa sistemi, torasik epidural analjeziye alternatif bir yöntem olarak düşünülebilir.

Keywords : ON-Q elastomerik pompa sistemi; ağrı; torasik epidural blok; torakotomi
Viewed : 6873
Downloaded : 1554