ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol atriyum invazyonu olan mediastinal osteosarkom metastazı olgusunda kardiyopulmoner baypas ile kardiyak metastazektomi
Ulaş Kumbasar1, Serkan Uysal2, Tuba Şahinoğlu3, Rıza Doğan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Bolu İzzet Baysal State Hospital, Bolu, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13285
Osteosarkomların en sık metastaz yaptıkları organ akciğerlerdir. Ekstrapulmoner osteosarkom metastazları giderek daha fazla hastada özellikle pulmoner metastazlardan sonra görülmekte, kemoterapiye daha az duyarlı ve sağkalım daha kısa olmaktadır. Primer tümörün kontrol altında olduğu durumlarda sağkalımın uzatılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Bu yazıda, 25 yaşındaki bir kadın hastada sol atriyum invazyonu olan bir mediastinal osteosarkom metastazı olgusu sunuldu. Hastaya yedi yıllık onkolojik takibi sırasında pulmoner metastazektomiler nedeniyle iki kez sağ, iki kez sol torakotomi ve bir kez de sağ üst lobda bulunan ve klavikula ve birinci kaburgaya uzanım gösteren metastaz nedeni ile Dartevelle insizyonu uygulandı. Ayrıca, her iki atriyuma bitişik mediastinal metastazın rezeksiyonu için median sternotomi uygulandı. Hasta tedavisi boyunca radyoterapi ve birkaç adjuvan kemoterapi kürü aldı. Hastanın son bilgisayarlı tomografi taramasında sol atriyuma invazyon gösteren mediastinal tümör nüksü saptandı. Sağkalımı uzatmak için en uygun terapötik yaklaşımın cerrahi rezeksiyon olduğu düşünülerek hastaya kardiyopulmoner baypas desteği ve kardiyak arrest ile parsiyel sol atriyum rezeksiyonu ve bovine perikardiyal yama kullanılarak metastazektomi uygulandı.
Keywords : Kardiyopulmoner baypas; metastazektomi; osteosarkom
Viewed : 6336
Downloaded : 1209