ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter anomalisi olan hastaların değerlendirilmesi
Ajda Mutlu Mıhçıoğlu1, Feyza Ayşenur Paç1, Serhat Koca1, Ahmet Vedat Kavurt1, Mustafa Paç2
1Departments of Pediatric Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery,Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12604
Amaç: Bu çalışmada koroner arter fistülü, pulmoner arterden sol koroner arterin anormal çıkışı ve pulmoner arterden sağ koroner arterin anormal çıkışı olan hastalar değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2009 - Mart 2015 tarihleri arasında koroner arter fistülü, pulmoner arterden sol koroner arterin anormal çıkışı ve pulmoner arterden sağ koroner arterin anormal çıkışı ile pediatrik kardiyoloji kliniğine sevk edilen 14 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Koroner arter fistülü olan 10 hasta grup 1 ve pulmoner arterden sol koroner arterin anormal çıkışı ve pulmoner arterden sağ koroner arterin anormal çıkışı olan dört hasta grup 2 olarak sınıflandırıldı. Hastaların çoğu fizik muayenede üfürüm ile birlikte göğüs ağrısı nedeniyle değerlendirildi. Üç hastaya transkateter ve bir hastaya cerrahi işlem uygulandı. Cerrahi gereken bir hasta tedaviyi kabul etmedi ve herhangi bir girişime gerek görülmeyen diğer beş hasta ile birlikte ayaktan takibe alındı. Grup 2’deki hastalara cerrahi yapıldı.

Bulgular: Tedavi uygulanan hastalar sorunsuz olarak hastaneden taburcu edildi. Grup 1’deki hastalara girişim sonrası asetilsalisilik asit verildi. Bir hastaya, sağ koroner arter proksimalinde devam eden dilatasyon nedeniyle varfarin de verildi. Grup 2’deki hastaların takibinde klinik bulgularda düzelme saptandı.

Sonuç: Koroner arter fistülleri, pulmoner arterden sol koroner arterin anormal çıkışı ve pulmoner arterden sağ koroner arterin anormal çıkışı ekokardiyografik değerlendirme sırasında kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle, ileri görüntüleme yöntemleri gerekebilmektedir. Fistül tedavisinde transkateter tedavi, cerrahi tedaviye güvenilir bir alternatiftir. Pulmoner arterden sol koroner arterin anormal çıkışı ve pulmoner arterden sağ koroner arterin anormal çıkışı cerrahisinde arteriyel reimplantasyon tekniği başarılıdır. Ekokardiyografi, bu nadir, ancak önemli hastalıkların belirlenmesinde esas rolü üstlenmektedir.

Keywords : Koroner arter çıkış anomalisi; koroner arter fistülü; ekokardiyografi
Viewed : 6640
Downloaded : 1394