ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dört farklı endovenöz ablasyon tekniğinin karşılaştırılması
Kemal Korkmaz1, Ali Ümit Yener2, Serhat Bahadır Genç1, Hikmet Selçuk Gedik1, Ali Baran Budak1, Kerim Çağlı1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.10238
Amaç: Bu çalışmada radyofrekans ablasyon ve endovenöz lazer ablasyon tekniklerinin etkinliği ve hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2011 - Ekim 2012 tarihleri arasında, Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğimize başvuran ve semptomatik variköz venler nedeniyle endovenöz ablasyon yapılan toplam 368 hastanın (258 kadın, 110 erkek; ort. yaş 41.2 yıl; dağılım 24-62 yıl) 472 ekstremitesi çalışmaya dahil edildi. Hastaların %34.1’ine (n=161) 1470 nm dalga boyu diod lazer, %20.1’ine (n=95) 980 nm dalga boyu diod lazer, %26.3’üne (n=124) radyofrekans ablasyonu ve %26.3 (n=124) 1470 nm dalga boyu radyal fiber lazer uygulandı. Bu teknikler ameliyat sonrası komplikasyonlar, tam kapanma, tekrar akım oluşumu oranları ve hasta konforu açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Hiçbir hastada derin ven trombozu, pulmoner emboli, cilt yanığı gibi önemli komplikasyonlar gözlenmedi. Ameliyat sonrası ağrı ve his kaybı, endovenöz lazer ablasyon gruplarında benzerdi. Radyofrekans ablasyon grubunda ağrı ve ekimoz daha az görüldü (n=9; n=2; p<0.05). Ekimoz en fazla 1470 nm radyal diod lazer grubunda (n=12; p<0.05) ve 980 nm diod lazer grubunda (n=15; p<0.05 ) görüldü. Altıncı ayda 1470 nm dalga boyu diod lazer grubunda (n=2) ve 980 nm dalga boyu diod lazer grubunda (n=2) tekrar akım oluşumu izlendi. Birinci yılda radyofrekans ablasyon grubunda dört hastada istatistiksel olarak anlamlı olmayan tekrar akım oluşumu izlendi.

Sonuç: Endovenöz lazer ablasyon ile aynı rekanalizasyon oranlarına sahip olması, tümesan anestezi gereksiniminin daha az olması, termal enerjinin verimli kullanımı ve düşük komplikasyon oranları dikkate alındığında, yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde radyofrekans ablasyon tekniğini önermekteyiz.

Keywords : Komplikasyon; endovenöz ablasyon; büyük safen ven
Viewed : 5900
Downloaded : 1310