ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner alveoler ekinokok için tedavi yaklaşımı
Yener Aydın1, Bayram Altuntaş1, Atilla Eroğlu1, Hayri Oğul2, Bülent Aydınlı3
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Departments of Radiology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Departments of General Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12486
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen pulmoner alveolar ekinokok olguları sunuldu.

Çalışma planı: Bu tek merkezli, retrospektif çalışmaya Ocak 2008 - Mayıs 2015 tarihleri arasında pulmoner alveoler ekinokok tanısı konmuş 12 hasta (6 erkek, 6 kadın; ort. yaş 49.2 yıl; dağılım 25-68 yıl) dahil edildi. Hastaların yaşı ve cinsiyeti, kistin yeri, sayısı ve büyüklüğü ve akciğerler dışında diğer organlara yayılımına ilişkin veriler kaydedildi.

Bulgular: Hastaların sekizinde iki taraflı yaygın metastatik lezyonlar, diğerlerinde soliter veya birkaç pulmoner lezyon vardı. Bir hastada sağ alt lobta endobronşiyal lezyon, birinde sağ akciğerde kistik lezyon ve sol akciğerde üç lezyon, birinde komşuluk yoluyla akciğer invazyonu ve birinde sağ alt lobta endobronşiyal lezyon izlendi. Sağ akciğerde soliter pulmoner nodülü olan hastaya ilk olarak kama rezeksiyon ve ardından karaciğer nakli yapıldı. Komşuluk yoluyla akciğer invazyonu olan hastaya eş zamanlı olarak karaciğer nakli, akciğer kama rezeksiyonu ve diyafragma rezeksiyonu/rekonstrüksiyonu uygulandı. Sağ akciğerde bir, sol akciğerde üç adet kistik lezyonu olan hastaya bir ay arayla iki taraflı torakoskopik kama r ezeksiyonu uygulandı ve karaciğer rezeksiyonu planlandı. Ameliyat edilen hastaların hiçbirinde nüks gözlenmedi.

Sonuç: Dikkatlice seçilmiş pulmoner alveoler ekinokok hastalarında cerrahi tedavi uygulanabilir. Cerrahi kararı lezyonun yaygınlığına, karaciğer fonksiyonlarına ve hastanın genel durumuna göre değerlendirilmelidir.

Keywords : Alveoler ekinokok; akciğer; tedavi; cerrahi
Viewed : 5885
Downloaded : 1306