ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sigara içmeyenlerde soliter pulmoner nodüllerde 18F-FDG PET/BT görüntülemenin tanısal gücü
Sevda Sağlampınar Karyağar1, Zehra Pınar Koç2, Savaş Karyağar1, Yıldıray Bekar3
1Department of Nuclear Medicine, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12011
Amaç: Bu çalışmada, sigara içme öyküsü olmayan soliter pulmoner nodüllü hastalarda flor-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin (18F-FDG PET/BT) tanısal gücü araştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2009 - Mart 2013 tarihleri arasında, sigara içme öyküsü olmayan, soliter pulmoner nodüllü olan, 18F-FDG PET/BT görüntülemesi yapılan toplam 38 hasta (25 kadın, 13 erkek; ort. yaş 63±14 yıl; dağılım 23-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. Her hastanın tıbbi öyküsü alındı ve malignite tanısı tüm hastalarda ilk olarak bilgisayarlı tomografi ile kondu. Tanı, daha sonra histopatolojik analiz sonuçları veya en az iki yıllık takip sonuçları ile doğrulandı.

Bulgular: Ortalama lezyon çapı 20±6 (dağılım 8-28) mm idi. On bir hastada, çoğunluğunda adenokarsinom olmak üzere (n=10) akciğer karsinomu var iken, 10 hastada FDG tutan tümör saptandı. 18F-FDG PET/BT’nin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu, pozitif öngörü ve negatif öngörü değerleri sırasıyla %91, %63, %71, %50 ve %94 idi. Malignite tanısı konan hastaların tümü kadın ve ileri yaşta idi. Erkek hastalardan yalnız birinde malign nodül vardı.

Sonuç: Çalışmamızda adenokarsinom baskın olmakla birlikte, sigara içmeyen soliter pulmoner nodüllü hastalarda 18F-FDG PET/BT’nin duyarlılığı ve negatif öngörü değeri yüksek bulundu.

Keywords : Bilgisayarlı tomografi; florodeoksiglikoz; sigara içmeyenler; positron emisyon tomografi; soliter pulmoner nodül
Viewed : 5910
Downloaded : 1306