ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kongre bildirilerinin kaderi nedir? Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi bildirilerinin uluslararası yayına dönüşme oranları
Serdar Evman, Mustafa Akyıl, Çağatay Tezel, Serda Kanbur, Aysun Mısırlıoğlu, Fatma Akyıl, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
1Departments of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12967
Amaç: Bu çalışmada, Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde sunulan bildirilerin takip eden dört yıl içinde bilimsel dergilerde yayına dönüştürülme oranları belirlendi ve Türkiye’de yayımlanan bu bildiri oranları ile ilişkili değişkenler incelendi.

Çalışma planı: PubMed veri tabanı kullanılarak, 2011 yılında VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde sunulan ve uluslararası hakemli dergilerde ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nin resmi yayını Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nde yayımlanan yayınlar tespit edildi. Bildirinin türü, konu başlığı, birinci yazarın adı ve bağlı olduğu kurum, yayın süresi ve dergi adı geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 312 bildiriden 35’nin (%11.2) uluslararası hakemli dergilerde yayımlandığı bildirildi. Yirmi üç sözlü sunumun beşi (%21.7), 61 tartışmalı posterin 10’u (%16.3) ve 228 poster bildirisinin 20’si (%8.7) yayına dönüştürüldüğü görüldü. Sözel bildiriler, poster bildirilerine kıyasla daha fazla yayına dönüştürülmüştü; ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.163). Kurum tipine göre en yüksek yayına dönüştürme oranı, üniversitelerden idi (%64.4); ancak üniversiteler, eğitim araştırma hastaneleri ve çok merkezli çalışmalar arasında kurum tipi açısından anlamlı bir fark yok idi (p=0.581). Poster bildirilerin yayına dönüştürülme süresi, sözel bildirilere kıyasla, anlamlı düzeyde daha kısa idi (p=0.005).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, kongre bildirilerinin hakemli dergilerde yayımlanma oranının %10 civarında olduğunu ve sözel bildirilerde ve üniversite kliniklerinde yapılan çalışmalarında bu oranın daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Keywords : Kongre; bildiri; yayın; PubMed
Viewed : 6335
Downloaded : 1857