ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Silostazol ve rosuvastatinin böbrek ve kalp üzerine etkilerinin araştırılması: Deneysel akut böbrek ve kalp hasarı modeli
Şahin İşcan1, Habib Çakır1, Fatmagül Kuşku2, İsmail Yürekli1, Borteçin Eygi1, Köksal Dönmez1, İhsan Peker1, Ali Gürbüz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Katip Çelebi University, İzmir Atatürk Training and Researh Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13653
Amaç: Bu çalışmada, deneysel bir modelde ameliyat öncesi silostazol ve rosuvastatin tedavisinin böbrek iskemi/reperfüzyon hasarına olan etkisi ve uzak kalp reperfüzyon hasarı üzerine olan etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Toplam 35 adet dişi Sprague-Dawley sıçan rastgele beş gruba ayrıldı (n=7). Median laparotomi yapılarak, her iki böbreğe 45 dakika süren iskemi uygulandı. Cerrahi girişimin üç gün öncesinden başlayarak oral tedavi uygulandı (20 mg/kg silostazol, 10 mg/kg rosuvastatin ve 20 mg/kg cilostazol + 10 mg/kg rosuvastatin). Cerrahi girişimden bir gün sonra ise kan örnekleri ve böbrek ve kalp doku örnekleri alındı.

Bulgular: Böbrek dokularının immünhistokimyasal değerlendirmesinde tümör nekroz faktör-alfa ve hipoksi ile indüklenebilir faktör-1 alfa immünreaktivitesinin silostazol, rosuvastatin ve silostazol + rosuvastatin grubunda, iskemi/ reperfüzyon hasarı grubuna kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük olduğu tespit edildi (p<0.05). Kalp dokularının immünhistokimyasal değerlendirmesinde tümör nekroz faktör-alfa immünreaktivitesi, iskemi/reperfüzyon hasarı grubuna kıyasla silostazol grubunda anlamlı düzeyde daha düşüktü. Hipoksi ile indüklenebilir faktör-1 alfa immünreaktivitesi, silostazol, rosuvastatin ve silostazol + rosuvastatin grubunda, iskemi/reperfüzyon hasarı grubuna kıyasla, anlamlı düzeyde daha düşüktü (p<0.05). İskemi/reperfüzyon hasarı grubuna kıyasla, silostazol, rosuvastatin ve silostazol + rosuvastatin grubunda, serum üre, kreatinin, kreatin kinaz-kas ve beyin ve troponin düzeyleri anlamlı düzeyde daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Silostazol ve rosuvastatinin böbrek iskemi/reperfüzyon ve uzak kardiyak reperfüzyon hasarı üzerinde koruyucu etkileri olmakla birlikte, bu etki kombine tedaviye kıyasla silostazol tedavisi ile artabilir.

Keywords : Kalp; iskemi/reperfüzyon hasarı, böbrek
Viewed : 6210
Downloaded : 1247