ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kraniyal metastaz radyoterapisi sonrasında kaybolan primer akciğer karsinomu: “Abskopal etki”
Elvin Hekimoglu1, Hasan Volkan Kara1, Ahmet Demirkaya2, Akif Turna1
1Department of Thoracic Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Acıbadem Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13307
Abskopal etki fenomeni, primer solid tümörlerin uzak metastatik lezyonlarına uygulanan radyoterapi sonrasında ortadan kaybolmasıdır. Bu olağan dışı klinik duruma ilişkin çok az bildirilmiş olgu vardır ve küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında çok nadir görülür. Altmış sekiz yaşında erkek hasta, nefes darlığı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer alt lobunun üst segmentinde nodüler içeriği olan buzlu cam görünümlü 12 mm bir lezyon izlendi. Pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografide lezyonun florodeoksiglukoz tutulumunda artış vardı (SUVmaks: 7.2). Transtorasik ince iğne aspirasyonu sonucunda, küçük hücreli dışı akciğer karsinomu izlendi. Servikal mediastinoskopide lenf nodu tutulumu saptanmadı. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede ponsda metastatik nodül izlendi. Hastaya ilk olarak kraniyal radyoterapi uygulandı. Takip pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografide, florodeoksiglukoz tutulumu olmaksızın sağ akciğer parankimi yerleşimli lezyonun kaybolduğu izlendi. Hastaya cerrahi önerildi; ancak herhangi bir tedavi almayı reddeden hasta, izleme alındı. İlk tanıdan altı ay sonra çekilen pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografide, artmış florodeoksiglukoz tutulumu ile aynı bölgede 10 mm ölçülen lezyonun yeniden ortaya çıktığı görüldü (SUVmaks: 2.4). Ardından hastaya video yardımlı torakoskopik cerrahi ile alt sağ lobun superior segmentektomisi ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Patolojik inceleme sonucu, baskın lepidik paternli adenokarsinom olarak bildirildi. Hastada 25 aylık izlem süresince nüks saptanmadı.
Keywords : Abskopal etki; immün sistem; küçük hücreli dışı akciğer karsinomu; radyoterapi
Viewed : 5524
Downloaded : 1157