ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Penetran kardiyak yaralanmalar: 19 olgunun değerlendirilmesi
Abdurrahim Çolak, Uğur Kaya, Hikmet Koçak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14149
Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde penetran kardiyak yaralanma nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen hastalar sunuldu.

Çalışma planı: Ağustos 2001 - Ekim 2016 tarihleri arasında penetran kalp yaralanması ile hastanemize başvuran 19 erkek hasta (ort. yaş 32.7±17.3 yıl; dağılım 15-73 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların klinik bulguları, tedavi şekilleri ve tedavi sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Tüm hastaların 16’sı delici kesici alet nedeniyle, üçü ise ateşli silah yaralanması nedeniyle başvurdu. Tüm hastalara acil cerrahi yapıldı. Kardiyak yaralanmalar 13 hastada sağ ventrikül, beş hastada sol ventrikül ve bir hastada sağ atriyum şeklinde idi. Hastaların hiçbirinde mortalite izlenmedi. İki hastada kanama nedeniyle revizyon gerekirken, bir hastada yara yeri enfeksiyonu gelişti ve bir diğerinde takip sırasında ventriküler septal defekt tespit edildi.

Sonuç: Erken nakil, etkin tanı ve gerektiğinde acil cerrahi ile birlikte tedavi penetran kalp yaralanması olan hastaların sağkalım oranını artırır.

Keywords : Kardiyak yaralanma; penetran travma; cerrahi
Viewed : 5949
Downloaded : 1474