ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pompa destekli koroner arter baypas greftleme sonrası gelişen atriyal fibrilasyonu öngörmede SYNTAX ve klinik SYNTAX skorlarının validasyonu
Veysel Oktay1, İlknur Çalpar Çıralı1, Ümit Yaşar Sinan1, Ahmet Yıldız1, Murat Kazım Ersanlı1, Deniz Özsoy2, Ali Murat Mert2
1Departments of Cardiology, Istanbul University Cardiology Institute, Istanbul, Turkey
sup>2Departments of Cardiovascular Surgery, Istanbul University Cardiology Institute, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13959
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun öngörülmesinde SYNTAX ve klinik SYNTAX skorunun rolü değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu prospektif, tek merkezli, gözlemsel çalışmaya hastanemizde Eylül 2015 - Temmuz 2016 tarihleri arasında koroner arter baypas greftleme yapılan 123 hasta (92 erkek, 31 kadın; ort. yaş 60 yıl; dağılım 40 to 84 yıl) dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi demografik ve klinik özellikleri kaydedildi ve SYNTAX ile klinik SYNTAX skorları hesaplandı. Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun öngördürücülerini belirlemek amacıyla korelasyon analizi ile birlikte tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon hastaların 39’unda (%31.7) gelişti. Ameliyatın ikinci günü komplikasyonun pik yaptığı zamandı. Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişen hastalarda SYNTAX [18(9-32)’ye kıyasla 24(10-45), p=0.001] ve klinik SYNTAX skorları [18(7-44)’e kıyasla 30(11-89), p<0.001], istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Korelasyon analizinde yaş, SYNTAX, klinik SYNTAX skoru, CHADSVASc skoru, hemoglobin A1c ve C-reaktif protein düzeyleri ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon sıklığı ile pozitif ilişkili iken, hemoglobin negatif ilişki gösterdi (p<0.05). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde klinik SYNTAX skoru [(b=0.077, p=0.003, OR=1.080, %95 GA (güven aralığı) (1.026-1.137)], SYNTAX [(b=0.081, p=0.028, OR=1.084, %95 GA (1.009-1.165)] ve yaş [(b=0.054, p=0.034, OR=1.056, %95 GA (1.004-1.110)] ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. Alıcı işletim karakteristiği analizinde eğri altında kalan alan SYNTAX ve klinik SYNTAX skoru için sırasıyla 0.68 ve 0.75 olarak hesaplandı (sırasıyla, p=0.01, p<0.001). Klinik SYNTAX skorunun 17.59 üstünde olması, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun öngörülmesinde %84.6 duyarlılığa ve %54.8 özgüllüğe (eğri altındaki alan: 0.754, p<0.001, %95 GA (0.658-0.850) sahipti.

Sonuç: Çalışmamızda yaş, SYNTAX ve klinik SYNTAX skoru ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. Klinik SYNTAX skoru, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun öngörülmesinde daha iyi olabilir.

Keywords : Atriyal fibrilasyon; klinik SYNTAX skoru; koroner arter baypas greftleme; SYNTAX skoru
Viewed : 5730
Downloaded : 1301