ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Planlı hastane taburculuk programının koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda komplikasyonları ve hastaneye geri dönüşleri üzerine etkisi
Betül Özen, E. Ümit Seviğ
Department of Public Health Nursing, Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13940
Amaç: Bu çalışmada, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda planlı hastane taburculuk programının (taburculuk eğitimi, telefon danışmanlığı ve ev ziyareti) komplikasyonlar ve hastaneye geri dönüş üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Bu randomize kontrollü, tek kör çalışmada randomizasyon yaş, cinsiyet ve eğitim durumu olmak üzere, üç değişkene göre yapıldı. Çalışmaya toplam 60 hasta alındı ve her grupta 30’ar hasta olacak şekilde kontrol ve girişim olmak üzere rastgele gruplara ayrıldı. Taburculuk programı girişim grubuna uygulandı. Hastalar ev ziyaretinde değerlendirildi.

Bulgular: Deney grubu hastaların tamamına yakınında sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız, vücut ısısı, bağırsak sesleri, ödem, triflow kullanımı ve akciğer sesleri gibi fizik muayene bulguları normaldi ve istirahat ve dil altı hapa rağmen geçmeyen ağrı, nefes darlığı ile birlikte olan çarpıntı, istirahat ile geçmeyen nefes darlığı, günde 1-1.5 kg’dan fazla kilo artışı, 38.0 °C dereceyi geçen vücut ısısı ve insizyon bölgesinde iltihaplı akıntı, kızarma, şişme gibi komplikasyonlar gözlenmedi. Girişim grubunda 59 hastanın 54’ünde hastaneye plansız geri dönüş engellendi ve beş hastanın hastaneye geri dönüşü istendi. Kontrol grubundaki 22 hasta bir kez, beş hasta ise iki kez hastaneye plansız geri dönüş yaptı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalara uygulanan planlı taburculuk programının ameliyat sonrası bakımının sağlanmasında ve komplikasyonların ile hastaneye plansız geri dönüşlerin önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords : Telefonla danışmanlık; koroner arter baypas greftleme; taburculuk eğitimi; ev ziyareti
Viewed : 6203
Downloaded : 1319