ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Taussig-Bing anomalisinin tedavisinde primer arteriyel switch ameliyatının klinik sonuçları
Oktay Korun, Mehmet Dedemoğlu, Murat Çiçek, Mehmet Biçer, Hüsnü Fırat Altın, Okan Yurdakök, Ahmet Şaşmazel, Numan Ali Aydemir
Department of Pediatric Heart Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14159
Amaç: Bu çalışmada Taussig-Bing anomalili hastalarda primer tek aşamalı arteriyel switch ve ventriküler septal defekt kapatılması ameliyatının sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Hastane veri tabanı kullanılarak Kasım 2004 - Kasım 2015 tarihleri arasında Taussig-Bing anomalisi tanısı ile primer arteriyel switch ameliyatı yapılan toplam 41 hasta (33 erkek, 8 kız; medyan yaş 38 gün; dağılım 4-1.239 gün) retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, ekokardiyografi ve kardiyak kateterizasyon raporları ve ameliyat notları incelendi.

Bulgular: Altı hastada (%14.3) hastane mortalitesi izlendi. Hastane mortalitesi ile ilişkili risk faktörleri kardiyopulmoner baypas süresi (p=0.047; Exp (B)=1.0222) ve arkus aort obstrüksiyonu (p=0.023; RR=NA) idi. Ortalama takip süresi 3.5 (dağılım 0.1-10.9) yıl idi. Sağkalan 35 hastanın toplam 27’si (%77) takip edildi. Üç hastada (%11.1) geç mortalite izlendi. Yeniden ameliyat olmama oranı birinci yılda %96 ve beş ve 10. yıllarda %84 idi. Geç mortalite ile ilişkili tek faktör 1LAD-2R, Cx koroner arter paterni idi (p=0.025; RR=16; %95 CI= 2-128).

Sonuç: Taussig-Bing anomalisinin tedavisinde primer arteriyel switch ameliyatı güvenli ve etkilidir. Arkus aort obstrüksiyonu olan hastalarda risk artışına karşın, tek aşamalı yaklaşım tercih edilebilir görünmektedir.

Keywords : Arteriyel switch ameliyatı; doğumsal kalp hastalığı; çift çıkımlı sağ ventrikül; Taussig-Bing anomalisi; büyük arterlerin transpozisyonu
Viewed : 6255
Downloaded : 1237