ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Klinik T1aN0M0 akciğer adenokarsinomunda lenf nodu metastazının öngördürücülerinin analizi
Gao Zhaoming, Sun Zuoyong, Cheng Xuefei
Department of Thoracic Surgery, The People’s Hospital of Binzhou City, Binzhou, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13656
Amaç: Bu çalışmada T1aN0M0 akciğer adenokarsinomlu hastalarda lenf nodu metastazının öngördürücüleri belirlendi.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2011 - Ekim 2015 tarihleri arasında tedavi edilen T1aN0M0 klinik evre akciğer adenokarsinomlu toplam 364 hasta (170 erkek, 194 kadın; ort. yaş 60.8±8.4 yıl; dağılım 33-82 yıl) alındı. Tıbbi kayıtlar incelendi ve ilgili klinik veriler ve patoloji sonuçları kaydedildi. Lenf nodu metastazının öngördürücülerini belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli analizler yapıldı.

Bulgular: Çok değişkenli analizde buzlu cam opasitesi, yüksek serum karsinoembriyonik antijen konsantrasyonları (>5 ng/mL) ve patojenik tip T1a akciğer adenokarsinomunda lenf nodu metastazının öngördürücüleri olarak bulundu. Solid nodüllerde ise; tümör çapı, hava bronkogramı ve yüksek serum karsinoembriyonik antijen konsantrasyonları lenf nodu metastazının öngördürücüleri idi.

Sonuç: Lenf nodu metastazı, yalnızca buzlu cam opasitesi veya <5 çaplı solid içerikli karma tip tümör ile birliktelik gösteren, klinik evresi T1aN0M0 akciğer adenokarsinomlu hastalarda bulunmayabilir. Ancak sistematik lenfadenektomi, yalnızca solid nodülleri olan hastalarda ve ≥5 milimetre çaplı solid içerikli karma tip nodülleri olanlarda, özellikle serum karsinoembriyonik antijen konsantrasyonu 5 ng/mL’den yüksek olanlarda endikedir.

Keywords : Kanser; klinik evre; lenf nodu; küçük hücreli dışı akciğer kanseri; pulmoner adenokarsinoma
Viewed : 5995
Downloaded : 1196