ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık cerrahi sonrası nüks eden pektus ekskavatumun Nuss işlemi ile tedavisi
Muharrem Özkaya1, Nilay Çavuşoğlu Yalçın1, Mehmet Bilgin2
1Department of Thoracic Surgery, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12988
Amaç: Bu yazıda Nuss işlemi ile yeniden minimal invaziv nüks eden pektus ekskavatum tamirine ilişkin deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Haziran 2006 - Ocak 2016 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde minimal invaziv pektus ekskavatum tamiri yapılan 130 hasta (98 erkek, 32 kadın; ort. yaş 14.6 yıl; dağılım 1-37 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1’e primer Nuss tamiri yapılan 119 hasta alınır iken, grup 2’ye daha önce modifiye Ravitch ameliyatı başarısız olan ve nüks nedeni ile Nuss tamiri yapılan 11 hasta dahil edildi. Her iki grup arasında demografik özellikler, hastanede yatış süresi ve komplikasyonlar k arşılaştırıldı.

Bulgular: Medyan yaş grup 1’de 14 yıl (dağılım 1-36 yıl) ve grup 2’de 18 yıl (dağılım 9-31 yıl) idi. Toplam komplikasyon oranları grup 1 ve grup 2 için sırası ile %8.4 ve %27.3 idi. Hastanede kalış süreleri, yerleştirilen bar sayıları ve komplikasyonlar açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı.

Sonuç: Nuss tamiri, öncesinde açık cerrahinin başarısız olduğu nüks eden pektus ekskavatumlu belirli hastalarda güvenli bir ameliyattır.

Keywords : Komplikasyon; minimal invaziv teknik; Nuss işlemi; pektus ekskavatum
Viewed : 4920
Downloaded : 1034