ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus kanserinde invazyonun değerlendirilmesinde konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme, sine-manyetik rezonans görüntüleme ve ameliyat bulgularının karşılaştırılması
Mesut Özgökçe1, Fatih Alper2, Recep Sade2, Alpaslan Yavuz1, Hayri Oğul2, Yener Aydın3, Abdussamed Batur1, Atilla Eroglu3
1Department of Radiology, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Departments of Radiology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13321
Amaç: Bu çalışmada özofagus kanserinde konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve sine-manyetik rezonans görüntüleme ile invazyon varlığı açısından ortaya çıkan bulgular ameliyat sonuçları ile karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya Ocak 2012 - Şubat 2016 tarihleri arasında özofagusta tespit edilen kitlelerde invazyon varlığı ya da yokluğu açısından şüpheli toplam 37 olgu (21 erkek, 16 kadın; ort. yaş 63.3 yıl; dağılım 28-81 yıl) alındı. Tüm olgularda öncelikle konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (T1-ağırlıklı, T2-ağırlıklı, short tau inversion recovery) ile lezyon özellikleri ve invazyon alanları araştırıldı. İnvazyonlu olgular, lezyonun dinamik özellikleri ve komşu dokular üç planda sine-manyetik rezonans görüntüleme alınarak tekrar değerlendirildi. Kitlenin komşu dokular ile olan bağıl hareketi, yağlı düzlemler ve invazyon durumu, boyut ve yapıya göre değerlendirildi.

Bulgular: Olguların tümünde konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile invazyon varlığı saptandı. Otuz yedi olgudan 28’inde sine-manyetik rezonans görüntüleme ile invazyon saptanmaz iken, dokuz olguda tespit edildi. İnvazyon tespit edilmeyen 28 olgunun 20’si ameliyat edildi ve sonuçlar sine-manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile uyumlu idi. Kalan sekiz olgu ise, ciddi komorbiditeler ve ameliyatı reddetme nedeni ile ameliyat edilemedi.

Sonuç: Kalp ve ana vasküler yapılar gibi hareketli dokulara yakın komşulukta olan özofagus kanserinde invazyonun doğru tespit edilmesinde sine-manyetik rezonans görüntüleme katkı sağlayabilir. Çalışma sonuçlarımıza göre, sine-manyetik rezonans görüntüleme, konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemeden üstün görünmektedir.

Keywords : Sine-manyetik rezonans görüntüleme; özofagus kanseri; invazyon
Viewed : 5022
Downloaded : 1062