ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşektazili çocuk/ergen ve erişkin hastalarda mevcut cerrahi tedavinin yeri
Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Akın Kuzucu
Department of Thoracic Surgery, University of Inonu Faculty of Medicine Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12775
Amaç: Bu çalışmada, bronşektazili çocuk ve erişkin hastalarda klinik bulgular, cerrahi endikasyonlar, cerrahi işlemler, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve cerrahi tedavi sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2000 - Aralık 2013 tarihleri arasında bronşektazi nedeni i le G öğüs Cerrahisi b ölümünde a meliyat edilen toplam 99 hasta (40 erkek, 59 kadın; ort. yaş 33.3 yıl; dağılım 10-67 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Grup 1 (n=28) çocuk hastalardan (≤18 yıl) ve grup 2 (n=71) erişkin hastalardan (>18 yıl) oluşuyor idi. Klinik semptomlar, yapılan cerrahi tedavi kriterleri, cerrahi tedavi yaklaşımları, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede kalış süreleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta en yaygın semptom prodüktif öksürüğü takiben tekrarlayan enfeksiyonlar idi. Gruplar arasında bu semptomların görülme sıklığı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Toplamda 104 cerrahi yapıldı. Grup 1’de 29 cerrahinin 26’sı torakotomi ve üçü video yardımlı torakoskopik cerrahi idi. Grup 2’de 75 cerrahinin 60’ı torakotomi ve 15’i video yardımlı torakoskopik cerrahi idi. Grup 1’de sekiz ameliyatta (27.6%) ve grup 2’de 18 ameliyatta (24%) ameliyat sonrası komplikasyonlar izlendi. Ameliyat sırası ve sonrası mortalite gözlenmedi. Grup 1’de 28 hastanın tamamında ameliyat sonrası iyileşme izlenir iken, 23 sonuç (%82.1) mükemmel (tam remisyon) ve beş sonuç (%17.9) iyileşmiş (semptomlarda azalma) olarak tanımlandı. Grup 2’de 63 sonuç (%88.7) mükemmel ve yedi sonuç (%9.9) iyileşmiş olarak tanımlandı; ancak bir hastada (1.4%) iyileşme izlenmedi.

Sonuç: Seçilmiş olgularda, hastanın yaşından bağımsız olarak, bronşektazinin cerrahi tedavisi tatmin edicidir ve kabul edilebilir mortalite ve morbidite oranları ile ilişkilidir. Çalışma sonuçlarımıza göre, cerrahi bu hastalığı tedavi edebilir ve tedavi edemediği durumlarda dahi, hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Keywords : Erişkin bronşektazisi; pediatrik bronşektazi; cerrahi tedavi
Viewed : 6235
Downloaded : 1180