ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde endobronşiyal lezyon lenf nodu durumunu etkiler mi?
Onur Akçay1, Şeyda Örs Kaya2, Özgür Samancılar2, Kenan Can Ceylan2, Şaban Ünsal2
1Department of Thoracic Surgery, Çiğli Regional Training Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13523
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserinde endobronşiyal lezyon ile hiler veya mediastinal lenf nodu metastazı arasında ilişki olup olmadığı değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Aralık 2011 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile anatomik rezeksiyon uygulanmış toplam 687 hasta (636 erkek, 51 kadın; ort. yaş 60.8±9.1 yıl; dağılım 29-82 yıl) retrospektif olarak incelendi. Bronkoskopik olarak saptanmış endobronşiyal lezyonu olan ve olmayan hastalar iki gruba ayrıldı. İki grup, hiler veya aynı taraf mediastinal lenf nodu metastazı olup olmaması yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular: Endobronşiyal lezyonu olan (n=174) ve olmayan hasta gruplarında (n=513) ki-kare analizi ile yapılan değerlendirmede endobronşiyal lezyon varlığı ve hiler lenf nodu metastazı durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanır iken (p=0.014) endobronşiyal lezyon varlığı ve aynı taraf mediastinal lenf nodu metastazı durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.383). Endobronşiyal lezyonu olan ve olmayan hastalarda beş yıllık sağkalım sırası ile %58.6 ve %40.2 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.001).

Sonuç: Endobronşiyal lezyonu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında hiler lenf nodu metastazı anlamlı olarak daha sık görülmektedir. Bu durum peribronşiyal lenfatikler aracılığı ile metastaz gelişebileceği yönünde şüphe uyandırmaktadır.

Keywords : Endobronşiyal lezyon; akciğer kanseri; lenf nodu metastazı
Viewed : 5062
Downloaded : 1052