ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikardiyal adezyonları önlemede bariyer yöntemlerin kombine kullanımı: Her zaman daha iyi midir?
Oktay Korun1, Şafak Alpat1, Sevgen Önder2, Rıza Doğan1, İlhan Paşaoğlu1, Metin Demircin1, Mustafa Yılmaz1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Departments of Pathology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13955
Amaç: Bu çalışmada bir tavşan modeli üzerinde perikard kapatılması, genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membran ve rezorbe edilebilen adezyon bariyerinin (REPEL-CV®) kombine ya da ayrı ayrı kullanımının perikardiyal adezyonlar üzerine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Otuz tavşan altı gruba randomize edildi: kontrol, perikard, genişletilmiş politetrafloroetilen, rezorbe edilebilen membran, genişletilmiş politetrafloroetilen + rezorbe edilebilen membran ve perikard + rezorbe edilebilen membran. Ameliyat sonrası beşinci haftada yapışıklıkların yoğunluğu kalitatif bir derecelendirme sistemi kullanılarak değerlendirildi ve histolojik örnekler incelendi.

Bulgular: Rezorbe edilebilen membran grubunun tenasite skorları kontrol, perikard ve genişletilmiş politetrafloroetilen gruplarına kıyasla, anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.01). Genişletilmiş politetrafloroetilen + rezorbe edilebilen membran ve perikard + rezorbe edilebilen membran gruplarının skorları, kontrol grubuna kıyasla, daha düşük bulundu (sırasıyla p<0.05 ve p<0.01). Rezorbe edilebilen membranın kombine kullanımında, tek başına kullanımına kıyasla, skorlarda anlamlı farklılık saptanmadı. Makroskopik olarak rezorbe edilebilen membran grubunda sternotomi sonrası perikard üzerinde parmak ile kolayca diseke edilebilir ince yapışıklıklar vardı. Genişletilmiş politetrafloroetilen + rezorbe edilebilen membran ve perikard + rezorbe edilebilen membran gruplarında sternum altında da yapışıklıklar izlendi.

Sonuç: Rezorbe edilebilen membran tek başına ya da genişletilmiş politetrafloroetilen membran veya perikard kapatılması ile kombine olarak kullanıldığında, perikardiyal adezyonları azaltmada etkiliydi. Genişletilmiş politetrafloroetilen membran ve perikardium kapanması substernal fibrozisi artırdığından, rezorbe edilebilen membranın kombine kullanımından ziyade tek başına kullanımı tercih edilebilir.

Keywords : Biyouyumlu malzemeler; tekrar ameliyat; cerrahi adezyonlar
Viewed : 6022
Downloaded : 1063