ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Renal Tümörlerin Kavoatrial Uzantılarının Cerrahi Tedavisi*
Vural ÖZCAN, Cevahir HABERAL, A. Kubilay KORKUT, Ufuk ALPAGUT, Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU, Ertan ONURSAL, *Emre CAMCI, **Faruk ÖZCAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Anesteziyoloji Anabilim Dalı
**Üroloji Anabilim Dalı
Renal hücre karsinomlu hastaların % 5-6'sında kavoatrial tutulma olduğu bildirilmiştir. Olguların büyük bir kısmında uzak metastaz görülmemesi, sadece kaval oklüzyon bulgularının gözlenmesi bu patolojilerde daha radikal girişimlerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Tümör rezeksiyonu ve tümör uzantılarının total çıkarılması son yıllarda kardiopulmoner bypass altında güvenle yapılabilmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Üroloji Anabilim dalları tarafından son 4 yılda kaval uzantısı olan 3 olguya müdahale edilmiştir. Olgularımızdan birinde kardiopulmoner bypassa girişilmeden tümör diseksiyonu yapılmıştır. Bu sırada gelişen tümör embolisi sonrası hasta kaybedilmiştir. Diğer olgularımızda önceden cardiopulmoner bypass hazırlığı yapılarak radikal cerrahi rezeksiyonlar uygulanmıştır. Bu olgularda peroperatif ve postoperatif komplikasyon gelişmemiştir.

Renal hücreli tümörlerin komplet rezeksiyonunun inkomplet rezeksiyonlara göre daha uzun yaşam oranı göstermesi, böyle olgularda kardiopulmoner by pass tekniğinin radikal girişimlerin yapılmasına olanak sağlaması nedeniyle bu operasyonların kombine cerrahi girişimle başarıya ulaşabileceği inancındayız.

Viewed : 12649
Downloaded : 2443