ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Poland sendromu ve spontan pnömotoraksın nadir bir birlikteliği
Özgür İşgörücü, Yunus Aksoy, Necati Çıtak, Songül Büyükkale, Adnan Sayar
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13727
Poland sendromu nadir gözlenen doğuştan bir anomalidir ve majör pektoral kasın kısmen veya tamamen yokluğu, minör pektoral kasın yokluğu, meme veya meme başının yokluğu veya hipoplazisi, kaburgaların değişen oranlarda yokluğu ve el anomalileri, cilt altı yağ dokusunun hipoplazisi ile karakterizedir. Ancak pnömotoraks ile birlikteliği çok nadirdir. Elli bir yaşında erkek hasta acil polikliniğimize bir haftadır var olan ve gittikçe artan göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde sağ tarafta solunum seslerinde azalma ve sağ pektoralis majör kas yokluğu saptandı. Direkt akciğer grafisinde sağ hemitoraksta total pnömotoraks izlendi. Hastaya video yardımlı torakoskopik cerrahi ile büllektomi ve plevral abrazyon uygulandı. Bu olgu Poland sendromu ve spontan pnömotoraksın nadir birlikteliğine dikkat çekmek amacıyla sunuldu.
Keywords : Doğuştan anomali; Poland sendromu; pnömotoraks; cerrahi
Viewed : 5671
Downloaded : 1205