ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas cerrahisinde alt ministernotomi (manibrium koruyucu sternotomi) ve standart median sternotominin karşılaştırılması
Ugur Kaya, Abdurrahim Çolak, Münacettin Ceviz, Necip Becit, Hikmet Kocak
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ataturk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14661
Amaç: Bu çalışmada, koroner arter bypass cerrahisinde alt ministernotomi (manibrium koruyucu sternotomi) ve standart median sternotominin erken dönem sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu çalışmada Ocak 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında Kalp ve Damar Cerrahi kliniğinde koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 28 hasta (15 erkek, 13 kadın; ort. yaş 64.5±10.1 yıl; dağılım 43-72 yıl) değerlendirildi. Bu hastaların 14’üne alt ministernotomi (manibrium koruyucu sternotomi; grup 1) ve 14’üne standart median sternotomi (grup 2) uygulandı. Yaş, cinsiyet, vücut yüzey alanı, ameliyat öncesi klinik bulgular, ameliyat sırası değişkenler, ameliyat sonrası komplikasyonlar, transfüzyon ürün miktarları, hemoglobin ve hematokrit değerleri, drenaj miktarları, entübasyon süresi, mortalite ve yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi verileri iki grup arasında retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında kros-klemp süresi, kardiyopulmoner baypas süresi ve toplam işlem süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Göğüs tüpü drenaj miktarı, ministernotomi grubunda daha düşük olan ameliyat sonrası kan transfüzyonu ihtiyacı ve ministernotomi grubunda daha yüksek olan ameliyat sonrası hematokrit düzeyleri, ameliyat sonrası hemoglobin düzeyleri ve ameliyat sonrası SaO2 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalma süresi ministernotomi grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı idi. Bu çalışmada mortalite oranları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız manibrium koruyucu sternotominin özellikle obez, diyabetik ve solunum fonksiyonu kötü olan hastalarda, klasik medyan sternotomi cerrahisine iyi bir alternatif olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; minimal invaziv cerrahi işlem; sternotomi
Viewed : 6851
Downloaded : 1408