ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda karara köprülemede Levitronix CentriMag ventriküler destek cihazı: Tek merkez deneyimimiz
Murat Bülent Rabuş1, Salih Salihi2, Sarkhan Hasanov3, Ali Fedakar1, Deniz Çevirme1, Mehmet Balkanay4
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Okan University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Kolan Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13843
Amaç: Bu çalışmada tek bir merkezde son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda karara köprülemede Levitronix CentriMag ventriküler destek cihazı implantasyonunun erken dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Aralık 2010 - Eylül 2014 tarihleri arasında, karara köprüleme amacıyla Levitronix CentriMag desteği uygulanmış olan toplam 41 son dönem kalp yetmezliği hastasının (30 erkek, 11 kadın; ort. yaş 30.2±15 yıl; dağılım 7-59 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Cihazlar sol (n=38), sağ (n=1) veya biventriküler (n=2) konfigürasyonda yerleştirildi. Destek iyileşmeye, transplantasyona veya uzun dönem ventriküler destek cihazı takılana kadar sürdürüldü.

Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları %17±2.3 idi. Ortalama destek süresi 38 (dağılım 1-192) gündü. On altı hasta (%39) yaşamını sürdürdü ve tedavinin bir sonraki aşamasına geçti. Bu hastalardan 11’ine (%27) kalp nakli yapıldı ve beş hastaya (%12) uzun dönem ventriküler destek cihazı yerleştirildi. CentriMag yerleştirildikten sonra 30 günlük sağkalım oranı 20 hastada %49 idi. On üç hastada (%32) yeniden ameliyat gerektiren kanama gözlendi. İki hastada (%4.8) sternal yara enfeksiyonları vardı. Bir hastada (%2.4) cihaz disfonksiyonu gözlendi. Sağkalan hastalara kıyasla, kaybedilen hastalarda daha yüksek oranda sepsis ve renal yetmezlik vardı (p<0.05).

Sonuç: CentriMag sistemi kalp yetmezliğinde etkili bir geçici mekanik dolaşım desteği sağlamaktadır. İmplantasyon kolaylığı ve başarılı şekilde cihazdan ayrılma oranının yüksek oluşu, geçici ventriküler destek olarak CentriMag sisteminin kullanımını desteklemektedir.

Keywords : Kardiyojenik şok; Son dönem kalp yetmezliği; ventriküler destek cihazı
Viewed : 5854
Downloaded : 1220