ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol atriyal izomerik olguların retrospektif değerlendirilmesi
Abdullah Erdem1, Cenap Zeybek2, Hacer Kamalı1, İlker Kemal Yücel3, Ali Yıldırım4, Numan Ali Aydemir5, Halil Türkoğlu6, Ahmet Çelebi3
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14477
Amaç: Bu çalışmada sol atriyal izomerik hastalarında eşlik eden kardiyak patolojiler değerlendirildi ve takip sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Temmuz 2002 - Aralık 2016 tarihleri arasında iki doğumsal kalp hastalıkları merkezinde sol atriyal izomerizmli toplam 72 hasta (25 erkek, 47 kız; ort. yaş 44.6±65.8 ay; dağılım 0 gün - 255 ay) retrospektif olarak incelendi. Olguların klinik, radyolojik, elektrokardiyografik, ekokardiyografik ve anjiyokardiyografik bulguları, cerrahi ve transkateter işlemler ve ameliyat sonrası takip verileri kaydedildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 108±49.5 (dağılım 12-173) ay idi. Yetmiş iki hastanın dördüne cerrahi gerekmez iken, iki hastaya kalıcı kalp pili takıldı. Cerrahi gereken 68 hastanın 17’si iki ventrikül tamiri adayı iken, geriye kalan 51 hasta tek ventrikül tamiri adayıydı. Yirmi dokuz hastaya Kawashima işlemi uygulandı. Bu hastaların yedisinde pulmoner antegrad akım açık bırakıldı. Dört hastada hepatik venler aynı seansta Fontan dolaşımına dahil edildi. Altı hastada takip sırasında ilerleyici siyanoz nedeniyle hepatik venler, ekstrakardiyak kondüit yardımıyla, pulmoner artere yönlendirildi. Cerrahi sonrasında üç hasta kaybedildi. Hepatik venlerin aynı seansta ya da ikinci bir seansta Fontan dolaşımına dahil edildiği hastalar veya antegrad pulmoner akımın açık bırakıldığı hastalarda mortalite veya ilerleyici siyanoz gözlenmedi.

Sonuç: İki ventrikül fizyolojisine sahip hastaların genel prognozu mükemmeldir. Ancak, Kawashima işlemi yapılan hastalarda doku oksijenizasyonu düşme eğilimindedir. Bu nedenle, Kawashima işlemi yapılan hastalarda, aynı seansta hepatik venlerin dolaşıma dahil edilmesi veya uygun olgularda antegrad akımın açık bırakılması güvenli bir yaklaşım olarak görünmektedir.

Keywords : Kesintili inferior vena cava; isomerizm; Kawashima
Viewed : 7461
Downloaded : 1131