ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bebeklik dönemi sonrası yapılan aort koarktasyonunun cerrahi tamiri sonrası uzun dönem sonuçları
Mustafa Paç1, Sinan Sabit Kocabeyoğlu1, Anıl Özen1, Ayşenur Paç2, Ümit Kervan1, Ertekin Utku Ünal1, Emre Kubat3, Ahmet Sarıtaş1
1Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Karabük Training and Research Hospital, Karabük, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14124
Amaç: Bu çalışmada bebeklik döneminden sonra aort koarktasyonu cerrahi olarak tamir edilen hastalarda uzun dönem sonuçlar değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1999 - Ağustos 2016 tarihleri arasında aort koarktasyonunun cerrahi tamiri yapılan ve poliklinik takibinde olan toplam 49 hasta (28 erkek, 21 kadın; ort. yaş 22.9±11.3 yıl; dağılım 3-56 yıl) bu çalışmaya alındı. Tamir işlemleri yama anjiyoplasti (%51), greft interpozisyonu (%40.8), basit ve genişletilmiş uç uça anastomoz (%6.12) ve subklavyen plastidir (%2).

Bulgular: Ortalama takip süresi 78.1±33.5 ay (dağılım 2-144 ay) idi. Hastaların 22’sinde (%44.9) rekoarktasyon, 19’unda (%38.7) hipertansiyon, üçünde (%6.1) çıkan aort anevrizması, beşinde (%10.2) aort kapak darlığı, beşinde (%10.2) aort yetmezliği ve ikisinde (%4.08) koroner arter hastalığı saptandı. İlk olarak yama anjiyoplasti yapılan hastalar ve interpozisyon greftleme yapılan hastalar arasında rekoarktasyon oranları açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0.787). İlk ameliyat sırasında cerrahi rekoarktasyon olan ve olmayan hastalar arasında ortalama yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.696). Ancak ameliyat sonrası hipertansiyon gelişen hastaların, gelişmeyenlere kıyasla, ortalama yaşı anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.006). Hiçbir hastada hastane mortalitesi ve serebrovasküler olay izlenmedi.

Sonuç: Aort koarktasyonunun başarılı tamirinin ardından dahi, başka kalp hastalıkları gelişebilir. Bu nedenle, bu tür kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi önem arz eder.

Keywords : Aort anevrizması; aort kapak hastalığı; aort koarktasyonu; uzun dönem
Viewed : 5705
Downloaded : 1127