ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt Ekstremite Lenfödeminde Lenfödem İşlevsellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi Ölçeği: Türkçe versiyonunun çevirisi, geçerlik ve güvenirlik çalışması
Alis Kostanoğlu1, Gözde Başbuğ Mbata1, Gülhan Yılmaz Gökmen1, Ömer Uysal2
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Bezmialem Vakıf University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Biostatistics, Bezmialem Vakıf University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14525
Amaç: Bu çalışmada Alt Ekstremite Lenfödeminde Lenfödem İşlevsellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe diline çevirisi, güvenirlik ve geçerlik çalışması yapıldı.

Çalışma planı: Alt ekstremite lenfödem tanısı konan toplam 50 hastadan (14 erkek, 36 kadın; ort. yaş 50.3±12.9 yıl; dağılım 21-70 yıl) original anketin Türkçe versiyonunu yedi gün arayla iki kez cevaplaması istendi. İç tutarlılık, Cronbach alfa kullanılarak test edildi ve test-tekrar test güvenirliği sınıf içi korelasyon katsayısı hesaplanarak değerlendirildi. Yapısal geçerliği, lenfödem anketi ve Kısa Form-36 anket sonuçları karşılaştırarak araştırıldı.

Bulgular: Lenfödem anketi toplam skoru, fiziksel fonksiyon skoru, ruhsal fonksiyon skoru, genel görevler/ev işi skoru, hareketlilik skoru ve yaşam alanları/sosyal yaşam skoru testtekrar test güvenirliği (dağılım: 0.79-0.93) ve Cronbach alfa değeri (dağılım: 0.79-0.94) mükemmel bulundu. Kısa Form-36 alt ölçeğinin büyük bir kısmı (fiziksel işlevsellik, fiziksel-rol, bedensel ağrı, genel sağlık, canlılık, sosyal işlevsellik, duygusalzihinsel sağlık rolü) ve lenfödem anketinin alt ölçekleri anlamlı düzeyde ilişkili idi (dağılım: 0.006-0.01). Yalnızca lenfödem toplam skoru, Kısa Form-36 alt ölçeklerinin hiçbiri ile ilişkili değildi.

Sonuç: Alt Ekstremite Lenfödeminde Lenfödem İşlevsellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu, alt ekstremite lenfödemli hastalar için geçerli ve güvenilir bulundu.

Keywords : Alt ekstremite lenfödemi; Lymph-ICF-LL; güvenirlik; geçerlik
Viewed : 7022
Downloaded : 1836