ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türkiye’de sigara yasağının kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalar üzerindeki etkileri: Retrospektif bir analiz
Gülbu Işıtmangil1, Osman Ekinci2, Şeyda Gül Alagöz3, Kemal Tekesin4
1Departments of Immunology University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Chest Diseases, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Departments of General Surgery,University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13782
Amaç: Bu çalışmada sigara yasağının kronik obstrüktif akciğer hastalığını önlemede etkili olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Temmuz 2008 - Temmuz 2013 tarihleri arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bu çalışmaya 16 Temmuz 2009 tarihindeki sigara yasağından önce ve sonra kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı konmuş ve akut solunum yetersizliği olan 795 hasta (454 erkek, 341 kadın; ort. yaş 72.2±11.4 yıl; dağılım 26-99 yıl) dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi, sigara içme/bırakma durumu, atak sayısı, akciğer grafisi bulguları, arteriyel kan gazı analizi, hastanede kalış süresi ve lökosit sayısı kaydedildi.

Bulgular: Sigara yasağı öncesi ve sonrasında hastaların sigara içme durumunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0.002; p<0.01). Sigara içenlerin oranı yıldan yıla azalırken sigarayı bırakanların oranında artış vardı. Sigara yasağı öncesinde bir yılda geçirilen atak sayısı sigara yasağı sonrası bir yılda geçirilen atak sayısından yüksek olmakla beraber farklılık istatistiksel olarak anlamlılığa yakın idi (p=0.061; p>0.05).

Sonuç: Çalışmamız sigara yasağının kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastaların sayısını ve atak sayısını azalttığını gösterdi. Bu nedenle, tütün ürünlerinin kullanımının yasaklanmasının bu hastalığın önlenmesine yönelik stratejinin önemli bir parçası olduğunu önermekteyiz.

Keywords : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; sigara yasağı; Türkiye
Viewed : 5353
Downloaded : 974