ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Takayasu arteritinde aort regürjitasyonu ve aort kapak ameliyatı: Bir meta-analiz
Shi-Min Yuan
Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14654
Amaç: Bu çalışmada Takayasu arteriti olan hastaların majör bir komplikasyonu olabilen aort regürjitasyonunun klinik özellikleri ile beraber bu hastalarda gereken aort kapak ameliyatları tanımlandı.

Çalışma planı: Bu meta-analiz; literatürden erişilen, Ocak 2001 ve Aralık 2016 tarihleri arasında yayınlanan ve 159 Takayasu arteriti hastasını içeren 41 ilgili yazıya dayandırıldı. On iki erkek ve 55 kadın hasta varken 92 hastanın cinsiyet bilgisi yoktu.

Bulgular: Takayasu arteriti popülasyonunun aort regürjitasyonu hastası profili; kadın cinsiyetinin, tip 2a Takayasu arteritinin ve aort regürjitasyonunun şiddetli derecesinin hakim olduğunu gösterdi. Çoğu, en yaygını aort kapak replasmanı veya kompozit greft replasmanı olmak üzere aort kapak ameliyatı gerektirdi. Eşzamanlı kalp ameliyatları içinde en sık olan koroner arter baypas greftleme idi; Takayasu arteriti kaynaklı arteriyel greft patensi endişesi nedeniyle safen ven tercih edilen bir greft seçeneği idi. Ameliyat sonrası kardiyak komplikasyonlar 31 hastada (%20.7) oluştu ve 13’ünde (%41.9) yeniden girişim gerekti. Lojistik regresyon analizi ameliyat sonrası komplikasyonlar için belirleyici risk faktörlerinin primer aort kapak ameliyatı ve eşzamanlı kalp ameliyatı olduğunu ortaya koydu. Tüm hasta popülasyonun mortalite oranı %21.5 idi.

Sonuç: Takayasu arteriti aort regürjitasyonuna neden olabilir ve hastaların çoğunluğunda aort kapak ameliyatı gerekir. Ameliyat sonrası komorbidite oranı yüksektir. Ameliyat sonrası komplikasyonları ve sonraki yeniden girişimleri önlemek için aort kapak ameliyatları sırasında güçlendirici tekniklerden yararlanılması, Takayasu arteritinin aktif bir evresinde kardiyak ameliyatlardan kaçınılması ve ameliyat sonrası steroid tedavisi önerilmektedir.

Keywords : Aort regürjitasyonu; aort kapak replasmanı; Takayasu arteriti
Viewed : 6292
Downloaded : 1105