ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Palmar hiperhidrozisli hastalarda farklı torakoskopik sempatektomi tekniklerinin etkinliği, başarı oranları ve komplikasyonları
Cengiz Ovalı, Mustafa Behçet Sevin
Departments of Cardiovascular Surgery, Eskişehir Osmangazi University Medicine Faculty, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14686
Amaç: Bu çalışmada primer fokal hiperhidrozis tedavisinde kullanılan üç farklı video yardımlı torakoskopik sempatektomi işlemlerinden eksizyon, koterizasyon ve kliplemenin etkinliği, başarısı ve komplikasyon oranları incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2013 tarihleri arasında primer fokal hiperhidrozis nedeniyle video yardımlı torakoskopik sempatektomi uygulanan toplam 60 hastanın (33 erkek, 27 kadın; ort. yaş 25.1±6.4 yıl; dağılım 16-43 yıl) kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalar aynı seansta iki taraflı tedavi edildi: 20 hastada (grup 1) sempatik zincir ve gangliyonlar T2-T4 spinal kord segmentinden eksize edildi, 20 hastada (grup 2) koterize edildi ve 20 hastada da (grup 3) klipslendi. Gruplar arasında işlem başarısı ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Sempatektomi tüm hastalarda başarılı bir şekilde uygulandı. Ortalama ameliyat süresi grup 1’e kıyasla (51.1±8.4 dk.), grup 2 (42.5±7.1 dk.) ve grup 3’te (36.9±7.8 dk.) anlamlı düzeyde daha kısa bulundu (p<0.05). Kompansatuvar hiperhidrozis 17 hastada (%28.3) gelişti ve gruplar arasında kıyaslanabilir düzeydeydi (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız primer fokal hiperhidrozis tedavisinde eksizyon, koterizasyon ve klipslemenin etkili ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Deneyimlerimiz doğrultusunda, video yardımlı eksizyonun primer fokal hiperhidrozis tedavisinde tercih edilebileceği kanısındayız.

Keywords : Aşırı terleme; sempatektomi, video yardımlı torakoskopik sempatektomi
Viewed : 6395
Downloaded : 1220