ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik kalp kapağı olan gebe kadınlarda antikoagülasyon tedavisi
Hakkı Zafer İşcan1, Muhammet Onur Hanedan2, Anıl Özen1, Adem Diken3, Veysel Başar4, Ertekin Utku Ünal1, Cemal Levent Birincioğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15016
Amaç: Bu çalışmada, farklı antikolagülan rejimlerinin protez kapak ile ilişkili komplikasyonlar ve feto-maternal mortalite ve morbidite üzerindeki etkileri araştırıldı ve en ideal antikolagülan tedavi rejimi belirlendi.

Çalışma planı: Ocak 1990 - Aralık 2015 tarihleri arasında mekanik kalp kapak replasmanı yapılan gebe kadınlarda antikoagülan tedavi rejimleri, retrospektif olarak incelendi. Mekanik kalp kapak replasmanı sonrası 57 hastada 72 gebelik gözden geçirildi ve dört farklı rejim belirlendi ve gebeliğin farklı trimesterlerinde değerlendirildi.

Bulgular: Yetmiş iki gebeliğin, 40'ı sağlıklı yeni doğanla, 35’i (%48.6) sağlıklı yenidoğan, dördü (%5.6) prematüre doğum ve biri (%1.4) düşük doğum ağırlığı ile sonuçlandı. On sekiz (%25) terapötik ve 12 (%16.7) spontan düşüğün yanı sıra, iki (%2.8) ölü doğum izlendi. Gebelik süresince veya post-partum dönemde, yedi gebede kapak trombozu gelişti. Altı hastada (%10.5) kanama ve yine altı (%10.5) hastada periferik emboli meydana geldi. Maternal mortalite görülmedi.

Sonuç: Gebelik sırasında en ideal antikoagülasyon rejimine ilişkin tam bir fikir birliği olmamasına rağmen, birinci trimesterde varfarinin teratojenisite ve artmış düşük riskini önlemek için doz ayarlamalı fraksiyone olmayan heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin ile değiştirilmesi uygundur. Düşük molekül ağırlıklı heparinin uygulaması kolaydır ve güvenilir bir şekilde izlenebilir ve başarılı gebelik sonuçlarına da vesile olabilir. Ancak, gebeliğin tüm trimesterleri süresince, günde ≤5 mg varfarini geçmemek kaydıyla kullanılacak varfarin, embriyopati riskinin gebe tarafından kabul edildiği durumlarda, alternatif bir seçenek olabilir.

Keywords : Antikoagülasyon; mekanik kalp kapağı; gebelik
Viewed : 5934
Downloaded : 1051