ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hızlı Yüzeyel Solunum İndeksinin kullanımı koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda ekstübasyon süresini kısaltır
Özlem Erçen Diken1, Adem İlkay Diken2, Sertan Özyalçın2, Adnan Yalçınkaya2
1Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Hitit University, Çorum, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hitit University, Çorum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15136
Amaç: Bu çalışmada elektif izole koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda Hızlı Yüzeyel Solunum İndeks kullanımının ekstübasyon başarısı ve ekstübasyon süresi üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif, randomize kontrollü çalışmaya Şubat 2016 - Kasım 2016 tarihleri arasında izole koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 72 hasta (55 erkek, 19 kadın; ort. yaş 6 0.3±9.3 yıl; dağılım 45-76 yıl) alındı. Hastalar HYSİ grubu (n=36) ve kontrol grubu (n=36) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubu kliniğimizde rutin olarak uygulanan konvansiyonel kriterlere göre ekstübe edilirken, HYSİ grubu, hemodinamik stabilizasyon sağlandıktan ve mekanik ventilasyondan ayrılma işleminden sonra indeks skorun 77 solunum L/dk. altına düştüğünde ekstübe edildi.

Bulgular: Ortalama mekanik ventilasyondan ayrılma süresi HYSİ grubunda 5.8±1.0 saat ve kontrol grubunda 8.1±2.0 saat idi (p=0.03). Konvansiyonel ekstübasyon kriterlerine kıyasla, indeksin kullanıldığı ekstübasyon protokolü ile %26 daha erken ekstübasyon sağlandı. Ameliyat sonrası takip parametrelerinde veya klinik durumlarda anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, Hızlı Yüzeyel Solunum İndeksi gibi pratik bir aracın, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda ekstübasyon lehine karar vermede güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. Bu indeksin kullanımı ile ekstübasyon süresinin kısalması; enfeksiyonların, mekanik ventilasyona bağlı akciğer hasarının ve muhtemel pulmoner komplikasyonların önlenmesi açısından ciddi yarar sağlayabilir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; ekstübasyon; pulmoner komplikasyonlar; Hızlı Yüzeyel Solunum İndeksi
Viewed : 5619
Downloaded : 1050