ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Şiddetli aort darlığı olan hastalarda transkateter aort kapak implantasyonunun Tp-e aralığı, Tp-e/QT ile Tp-e/QTc oranları ve Tp-e dispersiyonu üzerine etkisi
Zülkif Tanrıverdi1, Tuğçe Çöllüoğlu2, Barış Ünal3, Hüseyin Dursun2, Dayimi Kaya2
1Department of Cardiology, Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Cardiology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Cardiology, Cumra State Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14819
Amaç: Bu çalışmada iki farklı biyoprotez kapak ile yapılan transkateter aort kapak implantasyonunun Tp-e, Tp-e/QT ve Tpe/QTc oranları ve Tp-ed gibi yeni ventriküler repolarizasyon belirteçleri üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışma planı: Medtronic CoreValve (n=40) veya Edwards SAPIEN XT (n=21) kapak ile transkateter aort kapak implantasyonu yapılan toplam 61 hasta (17 erkek, 44 kadın; ort. yaş 78.6±6.5 yıl; dağılım 55-89 yıl) retrospektif olarak incelendi. Elektrokardiyografik parametreler ve sol ventrikül kütle indeksi işlemden önce, işlemden bir gün sonra ve işlemden sonra üçüncü ayda hesaplandı.

Bulgular: Tp-e aralığı, Tp-e/QT ile Tp-e/QTc oranları, Tp-ed ve sol ventrikül kütle indeksi başlangıç değerlerine kıyasla, işlemin üçüncü ayında anlamlı ölçüde azaldı (tümü için p<0.01). Benzer bulgular QT, QTc ve QT dispersiyonu için gözlendi (tümü için p<0.01). Bu değişiklikler, kullanılan biyoprotez kapak türlerinden bağımsızdı. İşlem öncesinde, sol ventrikül kütle indeksi Tp-e (r=0.350, p=0.007), Tp-e/QT (r=0.314, p=0.015) ve Tp-e/QTc oranları (r=0.285, p=0.029) ile pozitif şekilde ilişkili idi. Çok değişkenli analizde, Tp-e aralığı ile sol ventrikül kütle indeksi arasında bağımsız bir ilişki tespit edildi (b=0.350, p=0.007).

Sonuç: Bu çalışmada Tp-e aralığı, Tp-e/QT ile Tp-e/QTc oranları, Tp-ed ve sol ventrikül kütle indeksi transkateter aort kapak implantasyonundan üç ay sonra anlamlı şekilde azalarak, sol ventrikülün yeniden yapılanmasını gösterdi. İki biyoprotez kapağın ventriküler repolarizasyon belirteçleri ve sol ventrikül kütle indeksi üzerindeki etkisi benzerdi.

Keywords : Aort kapak darlığı; elektrokardiyografi; kalp kapak protezi; ventriküler repolarizasyon belirteçleri
Viewed : 6086
Downloaded : 974