ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs cerrahisi sonrasında venöz tromboembolinin risk faktörlerinin analizi: 167 olguluk klinik çalışma
Wang Fei1, Zhang Jian1, Gao Zhi2, Wang Rong3, Li Jianxin1, Gu Yongquan1, Wang Weiping4
1Department of Vascular Surgery, Xuan Wu Hospital, Capital Medical University and Institute of vascular surgery, Capital Medical University, Beijing, China
2Department of Thoracic Surgery, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
3Department of Central Laboratory, Xuan Wu Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
4Department of General Surgery, People’s Hospital of Sishui County, Jining, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14980
Amaç: Bu çalışmada göğüs cerrahisi yapılan hastalarda venöz tromboembolinin risk faktörleri belirlendi.

Çalışma planı: Eylül 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında göğüs cerrahisi yapılan toplam 167 hasta (107 erkek, 60 kadın; ort. yaş 56.7±16.8 yıl; dağılım 16-81 yıl) bu çalışmaya alındı. D-dimer ve C-reaktif protein değerleri incelendi ve klinik veriler kaydedildi. Hastalara ameliyat öncesi ve sonrası renkli Doppler ultrason ve toraks bilgisayarlı tomografi çekildi. Venöz tromboemboli risk faktörleri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 57’sinde (%34.1) göğüs cerrahisi sonrasında venöz tromboemboli gelişti ve bunların ikisinde pulmoner emboli ve diğer 55’inde derin ven trombozu izlendi. Venöz tromboemboli gelişen hastalarda yaş, D-dimer, ameliyat süresi ve vücut kütle indeksi, venöz tromboemboli gelişmeyen hastalara kıyasla, anlamlı düzeyde daha yüksekti. C-reaktif protein değerleri açısından iki hasta grubu arasında anlamlı bir fark yoktu. Yaş, sigara öyküsü, ameliyat süresi ve vücut kütle indeksi venöz tromboembolinin risk faktörleri olarak bulundu. Farklı cerrahiler arasında venöz tromboemboli insidansında anlamlı bir fark görüldü. En yüksek tromboz insidansı, özofajektomi yapılan hastalarda izlendi.

Sonuç: Yaş, sigara öyküsü, ameliyat süresi ve vücut kütle indeksi venöz tromboembolinin bağımsız risk faktörleridir. Venöz tromboemboli gelişimini önlemek için özofajektomi yapılan zhastalara özel ihtimam gösterilmelidir.

Keywords : Derin ven trombozu; pulmoner emboli; risk faktörleri; venöz tromboemboli
Viewed : 5225
Downloaded : 941