ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde aksiller torakotomi ile video yardımlı torakoskopik cerrahinin karşılaştırılması
Ilgaz Doğusoy1, Mehmet Yıldırım2, Recep Ustaalioğlu2, Hatice Demirbağ3
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Vocational School of Health Services, Operating Room Services, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Altunizade Acıbadem Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15279
Amaç: Bu çalışmada primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahi ile aksiller torakotomi sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2009 - Aralık 2015 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ile Kadıköy ve Kozyatağı Acıbadem Hastanelerinde primer spontan pnömotorakslı olan ve ameliyat edilen toplam 199 hasta (178 erkek, 21 kadın; ort. yaş 21.3±7.1 yıl; dağılım 13-35 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 48’ine aksiller torakotomi, kama rezeksiyon, apikal plörektomi ve doku yapıştırıcısı uygulanır iken, 151’ine video yardımlı torakoskopik cerrahi, kama rezeksiyon, apikal plörektomi ve doku yapıştırıcısı uygulandı. İki grup yaş, cinsiyet, uzun süre analjezik kullanım miktarı, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi, nüks, komplikasyon ve mortalite oranları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastalar bir yıl süreyle takip edildi. Hiçbir hastada mortalite gözlenmedi. Ameliyat tipine göre hastaların yaş ve cinsiyet dağılımları, ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri, nüks oranları ve komplikasyon oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Ancak, ameliyat süresi yardımlı torakoskopik cerrahi yapılan hastalarda daha uzundu.

Sonuç: Video yardımlı torakoskopik cerrahi daha az ağrı ve daha yüksek hasta memnuniyeti ile ilişkilidir ve günlük aktivitelere daha kısa sürede dönüş yapılmasına olanak sağlar. Çalışma sonuçlarımıza göre, video yardımlı torakoskopik cerrahinin, daha az invaziv olması ve daha iyi görüş açısı sağlaması gibi avantajları sayesinde, aksiller torakotomiye kıyasla daha uygun olduğu kanaatindeyiz.

Keywords : Aksiller torakotomi; primer spontan pnömotoraks; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 5697
Downloaded : 1065