ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort kapağının papiller fibroelastomu: Olgu sunumu
Anıl Karaağaç, Adlan Olsun, Tolga Can, Mehmet İnanç Yeşilkaya, Mehmet Kaplan
Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14735
Papiller fibroelastomlar sıklıkla kalp kapaklarını tutan, nadir görülen kalp tümörleridir. Asemptomatik olabileceği ve tesadüfen tanı alabileceği gibi, serebrovasküler olay, koroner arter oklüzyonları ve periferik emboliler gibi yaşamı tehdit eden klinik senaryolarla karşımıza çıkabilir. Papiller fibroelastomlar kapak koruyucu cerrahi teknikleri kullanılarak düşük komplikasyon oranları ile ve nüks olmaksızın cerrahi ile kolaylıkla eksize edilebilir. Bu yazıda, koroner arter baypas greftleme öncesi rastlantısal olarak saptanan papiller fibroelastomun kapak koruyucu yaklaşım ile başarılı bir şekilde çıkarıldığı bir olgu sunuldu.
Keywords :
Viewed : 5734
Downloaded : 1217