ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompleks torakoabdominal aort anevrizmalarında ve anevrizmaya eşlik eden tip 3 diseksiyonlarda çok katmanlı akım çevirici stent ve konvansiyonel stent greftlerin birlikte kullanımı
Cengiz Ovalı, Mustafa Behçet Sevin
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14708
Amaç: Bu çalışmada aort anevrizmaları ve tip B aort diseksiyonlarda çok katmanlı akım çevirici stent ve konvansiyonel stent greftlerin birlikte kullanımının erken ve orta dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2014 - Aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde aort anevrizması ve diseksiyon nedeniyle endovasküler stent greft implantasyonu yapılan 78 hastanın dosyaları ve bilgisayar verileri retrospektif olarak incelendi. Bu hastalardan çok katmanlı akım çevirici stent ve konvansiyonel stent greftlerin birlikte kullanıldığı altı erkek hasta (ort. yaş 69.5 yıl; dağılım 63-77 yıl) çalışmaya alındı. Stentlerin komplikasyon olmaksızın anevrizmalı bölgeye yerleştirilmesi başarılı girişim olarak tanımlandı. Klinik olay gelişimi açısından hastalar 12 ay boyunca takip edildi.

Bulgular: Hastaların yarısında görülen ortak semptom karın ve sırt ağrısı idi. Bir hastada ise, yürüyüş sırasında kladikasyon vardı. Hastaların tamamında işlem başarıyla tamamlandı ve hiçbir hastada mortalite gözlenmedi. Bir hastada işlem esnasında tip 1 kaçak oluştu; ancak oluşan kaçak aortik stent greft uzatma ile tamamen düzeltildi. Bir hastanın işlem sonrası ikinci gün kreatinin düzeyinde (2.1 mg/dL) artış izlendi. Hastada diyaliz ihtiyacı olmadı ve böbrek fonksiyonları yedinci gün tamamen normale döndü. İşlem sırasında ya da sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Önemli yan dalların çıktığı aort anevrizmalarının tedavisinde çok katmanlı akım çevirici stentler etkili ve güvenli görünmektedir. Kompleks aort anevrizmalarında farklı yapı ve özelliklerdeki stentlerin birlikte kullanılması başarı oranını artırırken, komplikasyon oranını da azaltır.

Keywords : Çok katmanlı akım çevirici stent; torakoabdominal aort anevrizması; tip B aort diseksiyonu
Viewed : 5584
Downloaded : 1082