ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pompa ile yapılan koroner arter baypas greft cerrahisinde ameliyat sırası transit time akım ölçümü: Tek merkez deneyimi
Uğur Kaya, Abdurrahim Çolak, Necip Becit, Münacettin Ceviz, Hikmet Koçak
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15004
Amaç: Bu çalışmada greft disfonksiyonunun ameliyat sırası transit time akım ölçümü ile saptanmasının pompa ile yapılan koroner arter baypas greft cerrahisi sonuçları üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Aynı cerrahi ekip tarafından gerçekleştirilen median sternotomi yoluyla pompa ile yapılan izole koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan toplam 1240 hasta (856 erkek, 384 kadın; ort. yaş 57.4±12.1 yıl; dağılım, 47-74 yıl) retrospektif olarak incelendi. Transit time akım ölçümünün 2006 yılında kliniğimizde kullanılmaya başlanması ile birlikte, greft açıklığının değerlendirilmesi için ameliyat sırasında tüm hastalara transit time akım ölçümü düzenli olarak uygulandı. Cerrahi uygulanan hastalarda transit time akım ölçümü kullanılarak elde edilen verinin yorumlanması, greft revizyonu uygulayıp uygulamama kararımızı yönlendirdi. Hastalar erken ve geç dönem mortalite/morbidite, perioperatif veya ameliyat sonrası miyokard enfarktüsü ve intraaortik balon gereksinimi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Perioperatif dönemde toplam 3596 greft transit time akım ölçümü kullanılarak değerlendirildi. Transit time akım ölçümünün yetersiz açıklık gösterdiği 143 hastanın 146 greftinde anastomoz/ greft revizyonu, distal nativ artere yeni anastomoz/yama plasti veya serbest sol internal meme arteri grefti uygulandı. Perioperatif veya ameliyat sonrası miyokard enfarktüsü gelişen altı hastanın dördünde sternum kapatılmadan önce perioperatif hipotansiyon, ST elevasyonu ve transözofageal ekokardiyografide duvar hareket bozukluğu tespit edildi. Transit time akım ölçümü sonrası yetersiz akımlı greftlerin kısa olan boyları uzatılarak akım düzeltildi ve bu dört greftin transit time akım ölçümlerinin normal değerlerde olduğu kaydedildi. İki hastada ameliyat sonrası dönemde akut miyokard enfarktüsü gelişti ve her hastanın bir damarına stent uygulandı, ancak bu hastalardan biri kaybedildi. Dördüne ameliyat öncesi dönemde olmak üzere 16 hastaya intraaortik balon pompası yerleştirildi. Elli altı hastada kanama, 12 hastada sternal enfeksiyon nedeni ile revizyon cerrahisi uygulandı. Tüm hastaların 28’i (%2.3) ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi.

Sonuç: Transit time akım ölçümünün greft fonksiyonunun değerlendirilmesinde önemli bir araç olabileceğini ve ameliyat sırasında greft başarısızlığının nedenlerini gidermeye katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz.

Keywords : Koroner arter bypass greftleme; transit-time akım ölçümü; greft açıklığı
Viewed : 6908
Downloaded : 1229