ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer kardiyak tümörlerinin cerrahi eksizyonunda erken ve geç dönem sonuçlar: Tek merkez deneyimimiz
Hüseyin Kuplay1, Erol Kurç1, Evren Müge Mete1, Zuhal Kuş2, Sevinç Bayer Erdoğan1, Serdar Akansel1, Nehir Tandoğar Selçuk1, Serap Aykut Aka1
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14985
Amaç: Bu çalışmada kalp kitlelerinin cerrahi eksizyonuna ilişkin deneyimimiz sunuldu ve bu hastaların sağkalım özellikleri incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2004 - Aralık 2015 tarihleri arasında merkezimizde primer kardiyak tümör ile ameliyat edilen toplam 131 hasta (88 kadın, 43 erkek; ort. yaş 49.4±16.2 yıl; dağılım 1.2 ay-81 yıl) bu çalışmaya alındı. Demografik ve hastalara ilişkin diğer veriler, merkezimizin tıbbi kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Tüm benign tümörler tamamen rezeke edilirken, malign tümörler için yalnızca palyatif yöntemler uygulandı. Patoloji sonuçlarında tümörlerin %88.5’inin (n=116) benign ve %11.5’inin (n=15) malign olduğu görüldü. Tümörler en sık sol atriyum (%76.3, n=100) yerleşimliyken, bunu sağ atriyum (%11.5, n=15) ve sağ ventrikül (%5.3, n=7) izledi. Hastaların 116’sı (%88.5) hayatta kalırken, 15 hastada (%11.5) geç mortalite görüldü. Ortalama sağkalım 130.6±4.5 ay idi. Son ölüm 124. ayda gözlenirken, kümülatif sağkalım oranı %79.2 idi. Mortalite ve tümörün patolojik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı ve malign tümörlerde mortalite oranları daha yüksekti (p=0.002).

Sonuç: Primer kardiyak tümörlerin cerrahi rezeksiyonu düşük morbidite ve mortalite oranları ile yapılabilir. Benign tümörlerde sağkalım oranı tatmin edici iken, malign tümörleri olan hastaların prognozu kötüdür. Uzun dönem mortalitenin başlıca klinik öngördürücüleri tümörün histolojisi ve yeridir.

Keywords : Kardiyak kitle; mortalite; miksoma; primer kardiyak tümör; sağkalım
Viewed : 5512
Downloaded : 959