ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Orta derece dilate çıkan aortun wrapping ile cerrahi tedavisi
Uğur Kaya, Abdurrahim Çolak, Münacettin Ceviz, Necip Becit, Hikmet Koçak
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14988
Amaç: Bu çalışmada çıkan aort dilatasyonunun wrapping tekniği ile tedavisinin erken ve orta dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Şubat 2017 tarihleri arasında çıkan aort dilatasyonu nedeniyle wrapping tekniği uygulanan toplam 54 hasta (16 erkek, 38 kadın; ort. yaş: 56.9±12.7 yıl; dağılım 21-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda Dacron greftler kullanıldı. Wrapping, tüm hastalarda diğer kardiyak cerrahi işlemler ile birlikte uygulandı. Wrapping 32 hastada aortoplasti ile birlikte, 22 hastada ise izole olarak yapıldı. Ameliyat öncesi klinik bulgular, eşlik eden kardiyak sorunlar, ameliyat sırası parametreler, ameliyat sonrası erken ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi. Çıkan aort ve inen aort çapları, ejeksiyon fraksiyonu, sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu çapları, cerrahi sonrası bilgisayarlı tomografi veya transtorasik ekokardiyografi kullanılarak ölçüldü ve ameliyat sonrası değerler ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 3.8 (dağılım 1-7) yıl idi. Hastaların hiçbirinde wrapping işlemi ile ilişkili ameliyat sırası komplikasyon gözlenmedi. Bir hasta ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi. Bir hastada ise, ameliyat sonrası serebral infarkt, relapssız intraarteriyel fibrinolizis ile sekelsiz olarak düzeltildi. İki hastada kanama nedeni ile diğer iki hastada ise sternal dehisens nedeniyle revizyon gerekti. Ameliyat sonrası aort çaplarında küçülme ve ejeksiyon fraksiyonunda artış istatistiksel olarak anlamlı idi. Takip sırasında sinüs Valsalva ve distal aort dilatasyonu, rüptür, pseudoanevrizma ve greft mobilizasyonu gibi bulgulara rastlanmadı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, çıkan aort replasmanı gerektirmeyen orta derece aort dilatasyonu olan hastalarda wrapping tekniğinin güvenli bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir.

Keywords : Anevrizma; aort; wrapping
Viewed : 6381
Downloaded : 1065