ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik mezenter iskemide protez baypas greftleme sonuçları
Emrah Oğuz1, Serkan Ertugay1, Rauf Yusifov1, Cengiz Sahutoğlu2, Hakan Posacıoğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15361
Amaç: Bu çalışmada kronik mezenterik iskemi tedavisinde prostetik baypas greftleme işleminin erken ve geç dönem sonuçları analiz edildi.

Çalışma planı: Mart 2009 - Mart 2017 tarihleri arasında ateroskleroza bağlı kronik mezenterik iskemi nedeniyle prostetik baypas greftleme yapılan 22 hasta (15 erkek, 7 kadın; ort. yaş 60±10 yıl; dağılım, 32-78 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve ameliyat verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Aterosklerozun en yaygın risk faktörleri hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemi idi. Hastaların toplam %72’si aktif tütün kullanıcısı idi. En sık görülen semptomlar postprandiyal anjina ve kilo kaybı idi. Altı hastada (%27) mezenterik revaskülarizasyon için endovasküler girişim öyküsü vardı. On yedi hastada çölyak artere ve 21 hastada superior mezenterik artere baypas greftleme uygulandı. Tüm hastalarda retrograd baypas uygulanırken, 20 hastada (%90) politetrafloroetilen greft kullanıldı. Ortalama hastanede yatış süresi 10.5 gün ve ortalama takip süresi 44.7 ay idi. En sık görülen ameliyat sonrası komplikasyonlar solunum yetmezliği (%9) ve enfeksiyon (%9) idi. Ameliyat sonrası akut miyokard enfarktüsüne bağlı düşük kalp debisi olan bir hastada (%4.5) hastane içi mortalite gözlendi. Bir hastada taburcu olduktan bir ay sonra erken greft enfeksiyonuna bağlı greft trombozu gelişti. İki hastada sırasıyla 44. ve 85. aylarda geç greft trombozu gözlendi. Geç dönemde iki hastada sırasıyla kanser ve serebral kanama nedeniyle mortalite gözlendi.

Sonuç: Kronik mezenterik iskemide açık cerrahi ile prostetik baypas greftleme uzun dönemde etkili bir tedavi gibi görünmektedir ve düşük cerrahi risk ile uygulanabilir.

Keywords : Ateroskleroz; kronik mezenterik iskemi; cerrahi baypas greftleme
Viewed : 5161
Downloaded : 890