ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik arter hastalıklarında endovasküler ve hibrid tedavi deneyimlerimiz
Veysel Temizkan1, Alper Uçak1, İbrahim Alp1, Ejder Kardeşoğlu2, Arif Selçuk1, Murat Fatih Can1, Murat Uğur1, Ahmet Turan Yılmaz1
1Department of Cardiovascular Surgery, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.13411
Amaç: Bu çalışmada, periferik arter hastalıklarının endovasküler ve hibrid yaklaşım ile tedavisinde edindiğimiz deneyimler sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2008 - Nisan 2016 tarihleri arasında periferik arter hastalığı nedeniyle kliniğimizde endovasküler tedavi yapılan 86 hasta ve hibrid tedavi yapılan 17 hasta retrospektif olarak incelendi. Tedavi yaklaşımları, tedavi başarıları, komplikasyonları ve prognozları değerlendirildi.

Bulgular: İşlemler sırasında mortalite görülmedi. İşlem sonrası hastalar standart heparin tedavisi altında en az altı saat yoğun bakım ünitesinde kaldı. Üç gün düşük molekül ağırlıklı heparin ile antikoagülasyonu takiben ikili oral antiagregan (100 mg asetilsalisilikasit + 75 mg klopidogrel) başlandı. Kontrol Doppler ultrasonografide hastanede yatış süresince stent içi tromboz veya balon uygulanan bölgede restenoza rastlanmadı. Ameliyat öncesi böbrek fonksiyonları normal olan hastaların hiçbirinde ciddi böbrek yetmezliği gelişmedi. Femorodistal girişimlerin neredeyse tamamında antegrad yol kullanılmasına rağmen, hiçbir hastanın girişim yerinde kanama komplikasyonu görülmedi. Hastaların tümü 1 ila 16 günde taburcu edildi.

Sonuç: Endovasküler ve hibrid yöntemler; periferik arter hastalıklarının tedavisinde, hibrid salonu bulunan damar cerrahları için güvenli ve konforludur.

Keywords : Endovasküler tedavi; hibrid tedavi; periferik arter hastalığı
Viewed : 5007
Downloaded : 902