ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1- epidermal growth factor domain-containing protein 1’in serum ve doku örnekleri üzerindeki tanısal değeri
Selçuk Gürz1, Burçin Çelik1, Ahmet Menteşe2, Diler Us Altay2
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Biochemistry, Medicine Faculty of Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14600
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında akciğer kanserinin türü, evresi ve yaygınlığı ile serum ve akciğer dokularındaki signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1-epidermal growth factor domaincontaining protein 1 düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı ve malign veya benign hastalıklı hastaların signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1- epidermal growth factor domain-containing protein 1 düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya tanı veya tedavi amacıyla ameliyat edilen 25 rezektabl küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastası (21 erkek, 4 kadın; ort. yaş 64.6±9.4 yıl; dağılım, 41-79 yıl) (grup 1), 15 unrezektabl küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastası (10 erkek 5 kadın; ort. yaş 61.8±9.6 yıl; dağılım, 48-82 yıl) (grup 2) ve kanser dışı nedenlerle ameliyat edilen 15 hasta (14 erkek, 1 kadın; ort. yaş 42.5±19.5 yıl; dağılım, 18-76 yıl) (grup 3; kontrol grubu) olmak üzere üç gruba ayrılan 55 denek (45 erkek, 10 kadın; ort. yaş 57.8±15.9 yıl; dağılım 18-82 yıl) dahil edildi.

Bulgular: Grup 1 ve 2’de ameliyat öncesi serum signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1-epidermal growth factor domain-containing protein 1 düzeyleri kontrol grubuna göre daha yüksek idi (p=0.045). Grup 2’de serum signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1-epidermal growth factor domain-containing protein 1 düzeyleri diğer iki gruba göre anlamlı şekilde daha yüksek idi (p=0.008). Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında doku örneklerindeki signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1-epidermal growth factor domain-containing protein 1 düzeyleri anlamlı şekilde daha yüksekti ve prognostik öneme sahipti; öyle ki, doku signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1-epidermal growth factor domain-containing protein 1 konsantrasyonundaki 1 ng/mL’lik bir artış ölüm riskinde 1.4 kat artışa neden oldu (p=0.009).

Sonuç: Serum ve tümör dokusundaki signal peptide-Complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1-epidermal growth factor domain-containing protein 1 konsantrasyonu küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında tanı ve prognozu belirlemede önemli bir biyobelirteç olabilir.

Keywords : Tanı; akciğer kanseri; signal peptide-Cub-epidermal growth factor domain-containing protein 1
Viewed : 5628
Downloaded : 953