ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Harap akciğerde pnömonektominin komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler
Aysun Kosif Mısırlıoğlu1, Serkan Bayram1, Hakan Kıral1, Meltem Çoban Ağca2, Fatma Tokgöz Akyıl2, Levent Alpay1, Volkan Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14635
Amaç: Bu çalışmada harap akciğer nedeniyle pnömonektomi uygulanan hastaların özellikleri ve cerrahi prosedürleri ile ameliyat sonrası komplikasyonlar arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Şubat 2007 - Ekim 2014 tarihleri arasında harap akciğer tanısı ile pnömonektomi uygulanan 39 hasta (19 erkek, 20 kadın; ort. yaş 35 yıl; dağılım, 6-71 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeyenler (grup 1) ve komplikasyon gelişenler (grup 2) olarak ikiye ayrıldı. Hastaların özellikleri ve cerrahi prosedürlerin detayları iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Yirmi dokuz hastaya (%74) sol pnömonektomi uygulandı. Hastanede kalış süresi ortalama dokuz gün idi. Ameliyat sonrası üç aylık izlem döneminde morbidite ve mortalite sırasıyla 13 (%33.3) ve bir hastada (%2.6) bildirildi. Grup 1 ve 2 arasında yaş, cinsiyet, ek hastalıklar, spirometrik bulgular, kan transfüzyon durumu, cerrahi rezeksiyon genişliği ve bronş güdüğü kapama yöntemleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: Harap akciğer nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda düşük albumin düzeyleri ameliyat sonrası komplikasyon gelişme riskini artırdı. Pnömonektomi sonrası morbidite ve mortalite oranları kabul edilebilir düzeylerde idi. Harap akciğerli uygun hastalarda cerrahi tedavi olarak pnömonektomiden kaçınılmamalıdır.

Keywords : Komplikasyon; harap akciğer; pnömonektomi
Viewed : 5237
Downloaded : 857