ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Toraks deformitelerinde kaburga kemiği uzunluğunun kostal kıkırdak uzunluğuna oranı ile deformite şiddetinin belirlenmesi
Ali Karakılıç1, Volkan Karaçam2, Hasan Ersöz3, İsmail Ağababaoğlu4, Fatma İlknur Ulugün2, Aydın Şanlı2
1Department of Thoracic Surgery, Menemen State Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Yenimahalle Training and Reserach Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15009
Amaç: Bu çalışmada kaburga kemiği uzunluğunun kostal kıkırdak uzunluğuna oranının göğüs duvarı deformitesi şiddetinin belirlenmesinde etkili olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya göğüs duvarı deformitesi nedeniyle ameliyat edilen 72 hasta (64 erkek, 8 kadın; ort. yaş 18.5±6 yıl; dağılım, 6-40 yıl) ve 38 kontrol deneği (22 erkek, 16 kadın; ort. yaş 14.6±4.2 yıl; dağılım, 6-25 yıl) dahil edildi. Hastaların 69’unda pektus ekskavatum ve üçünde pektus karinatum saptandı. Tüm katılımcıların kaburga kemiği uzunluğu-kostal kıkırdak uzunluğu oranı indeksi, Haller indeksi, düzeltme indeksi ve bilgisayarlı tomografi depresyon indeksi ölçüldü ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Hasta grubunda bilgisayarlı tomografi depresyon indeksi ve kaburga kemiği uzunluğu-kostal kıkırdak uzunluğu oranı indeksi arasında hafif düzeyde anlamlı negatif bir ilişki vardı (p<0.05). Bilgisayarlı tomografi depresyon indeksi dışında, hasta grubunda kaburga kemiği uzunluğu-kostal kıkırdak uzunluğu oranı indeksi ve diğer indeksler ve kontrol grubu indeksleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Kontrol grubuna kıyasla hasta grubunda kaburga kemiği uzunluğu kostal kıkırdak uzunluğundan daha yüksekti. Hasta ve kontrol grupları arasında kostal kıkırdak uzunluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).

Sonuç: Beklenenin aksine, hasta ve kontrol grupları arasında kostal kıkırdak uzunluğu açısından anlamlı farklılık yoktu. Dolayısıyla, göğüs duvarı deformitelerinin şiddetinin belirlenmesinde kostal kıkırdak uzunluğunun etkili olup olmadığını ortaya koymak için daha geniş serili çalışmalar gereklidir.

Keywords : Göğüs duvarı deformiteleri; Haller indeksi; kostal indeksler
Viewed : 5253
Downloaded : 894