ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat edilmiş Fallot tetralojili hastalarda pulmoner kapak replasmanı öncesi ve sonrası sağ ventrikül fonksiyonlarının doku Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi
Hazım Alper Gürsu1, Birgül Varan1, İlkay Erdoğan1, Murat Özkan2
1Department of Pediatric Health and Diseases, Division of Pediatric Cardiology, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14885
Amaç: Bu çalışmada sağ ventrikül disfonksiyonunun tanısında ve pulmoner kapak replasmanına yanıtın değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografisinin etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasında Fallot tetralojisi nedeni ile tam düzeltme yapılmış, izleminde pulmoner kapak yetmezliği gelişmiş ve pulmoner kapak replasmanı yapılmış toplam 15 hasta (8 erkek, 7 kadın; ort. yaş 14.5±4.5 yıl; dağılım, 7-22 yıl) çalışmaya alındı. Replasman öncesi ve replasmandan bir, üç ve altı ay sonra ekokardiyografik görüntüleme yapıldı. Nabız dalga Doppleri ile triküspit kapak akım velosite eğrisindeki erken diyastolik E dalgası ve geç diyastolik A dalgası ölçüldü. Doku Doppler ölçümleri, sağ ventrikülün serbest duvar bazal segmentinden ve interventriküler septumdan yapıldı. S, e ve a velositeleri ile izovolümetrik kontraksiyon zamanı, izovolümetrik relaksasyon zamanı ve ejeksiyon zamanı ölçüldü. Her hasta için miyokard performans indeksi hesaplandı.

Bulgular: Replasman öncesi sağ ventrikülün serbest duvarının bazal segmentine kıyasla interventriküler septumdan alınan s, e, a velositeleri ve ejeksiyon zamanı daha düşük iken, izovolümetrik kontraksiyon zamanı ve izovolümetrik relaksasyon zamanı ile miyokard performans indeksi daha yüksek idi. Replasman öncesi döneme kıyasla, replasman sonrası birinci ayda interventriküler septum değeri, replasman öncesine göre sağ ventrikülün serbest duvarında anlamlı olarak azalır iken, triküspid kapakta replasman sonrası birinci ayda izovolümetrik kontraksiyon zamanı düştü ve miyokard performans indeksi azaldı, üçüncü ayda izovolümetrik relaksasyon zamanı azaldı, altıncı ayda ise s velositesi, izovolümetrik kontraksiyon zamanı ve miyokard performans indeksi arttı. Septumda replasman öncesi doku Doppler değerleri, sağ ventrikülün serbest duvarına göre daha erken dönemde miyokardiyal sistolik ve diyastolik disfonksiyon geliştiğini gösterdi. Bu sonuç, replasman sonrası altıncı ayda sağ ventrikülde yeterli düzelmenin olmadığını gösterdi.

Sonuç: Doku Doppler ile replasman öncesi sağ ventrikül fonksiyonlarındaki bozulma gösterilebilir; ancak, tedavi sonrası altıncı aya kadar sağ ventrikülde yeterli düzelmeyi göstermede yetersiz kalabilir.

Keywords : Ekokardiyografi; pulmoner kapak replasmanı; sistolik disfonksiyon; Fallot tetralojisi
Viewed : 6049
Downloaded : 1296